Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu chế tạo các cấu trúc cầu gai dựa trên vật liệu sắt từ-plasmonic ứng dụng trong tăng cường tín hiệu phổ Raman để phát hiện độc tố trong thực phẩm
Mã số đề tài GUST.STS.ĐT2018-VL01
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Học viện Khoa học và Công nghệ
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình sau tiến sỹ tạo nguồn lực khoa học công nghệ cho Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên Nguyễn Thị Thùy
Thời gian thực hiện 01/06/2018 - 30/06/2021
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu chế tạo các cấu trúc lõi vỏ trên cơ sở vật liệu từ - plasmonic cho các ứng dụng tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS).
- Sử dụng các cấu trúc từ - plasmonic để phát hiện chất độc còn dư trong thực phẩm.  

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ Đã chế tạo được các đế SERS dựa trên các dung dịch hạt sắt từ - vàng, từ - bạc, silica-bạc dạng cầu gai bằng phương pháp mọc mầm
+ Khảo sát ảnh hưởng các điều kiện chế tạo để đạt được cấu trúc bề mặt ghồ ghề của kim loại Au và Ag từ đó tìm ra được điều kiện chế tạo để có được các cấu trúc cầu gai tối ưu cho ứng dụng SERS
- Về ứng dụng:
+ Đã sử dụng các dung dịch hạt sắt từ - vàng, từ - bạc, silica-bạc để phân tích phát hiện R6G và thấy rằng cả ba loại đế SERS trên đều đáp ứng tốt cho việc phân tích R6G ở trạng thái tinh khiết (giới hạn phát hiện đạt được tố nhất đối với hạt sắt từ - bạc là 10-10 M, còn đối với hạt sắt từ - vàng là 10-8 M và hạt silica - bạc là 10-10 M.
+ Đã sử dụng hạt Fe3O4-Ag để phát hiện thiram trong quả táo. Kết quả phát hiện được thiram ở nồng độ 10-7 M trong quả táo.

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): - Nguyen, T. T., Mammeri, F., Ammar, S., Nguyen, T. B. N., Nguyen, T. N., Nghiem, T. H. L., ... & Ho, T. A. (2021). Preparation of Fe3O4-Ag Nanocomposites with Silver Petals for SERS Application. Nanomaterials, 11(5), 1288.
- Nguyen, T. T., Lau-Truong, S., Mammeri, F., Ammar, S. (2020) Star-Shaped Fe3-xO4-Au Core-Shell Nanoparticles: From Synthesis to SERS Application. Nanomaterials, 10 (2), 294.
- Các sản phẩm khác: 02 quy trình:
+ Quy trình chế tạo hạt từ - vàng, từ - bạc, silica-bạc dạng cầu gai
+ Quy trình phát hiện chất độc thiram trong hoa quả sử dụng hạt cầu gai
Nội dung chi tiết của quy trình được trình bày trong phần phụ lục của báo cáo
Kết quả về đào tạo: Kết quả đề tài là một phần nội dung trong luận văn thạc sĩ của Phan Thị Thu Hương

Những đóng góp mới

Đã chế tạo được hạt cầu gai sắt từ - vàng, từ - bạc, silica-bạc bằng phương pháp mọc mầm và tìm ra được cấu trúc tối ưu cho ứng dụng SERS. Đế SERS dựa trên hạt sắt từ - bạc có thể phát hiện được chất độc thiram đến nồng độ thấp 10-7 M trong quả táo.

Ảnh nổi bật đề tài
1654588046613-26.ntt.png