Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu, phát triển hệ thống giám sát chất lượng môi trường không khí bằng công nghệ Lidar mặt đất và viễn thám, ứng dụng thử nghiệm tại thành phố Hà Nội và thành phố Đà Nẵng
Mã số đề tài VT-UD.11/17-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Môi trường
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016 -2020
Họ và tên TS. Lê Thanh Sơn
Thời gian thực hiện 01/11/2017 - 30/04/2021
Tổng kinh phí 5.280 triệu đồng
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chung: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ Lidar và công nghệ viễn thám trong giám sát môi trường thành phố Hà Nội và thành phố Đà Nẵng
Mục tiêu cụ thể:
•    Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ viễn thám và Lidar mặt đất trong giám sát chất lượng không khí;
•    Xây dựng hệ thống thông tin quản lý, giám sát môi trường sử dụng tư liệu Lidar mặt đất, viễn thám và quan trắc;
•    Đề xuất biện pháp kiểm soát và khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí tại địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Đà Nẵng.

 

Kết quả chính của đề tài

-  Về khoa học:
+  Xây dựng được bản đồ lớp phủ tỷ lệ 1:25.000 cho TP. Đà Nẵng và Hà Nội bằng tư liệu ảnh viễn thám độ phân giải cao VNREDSat-1 nhằm phục vụ việc xác định các nguồn gây ô nhiễm không khí.
-+Xác định được độ dày quang học AOD của khí quyển ở Hà Nội và Đà Nẵng trong thời gian thực hiện nghiên cứu bằng tư liệu ảnh viễn thám MODIS và ảnh phổ Lidar mặt đất, lần lượt là 0,167 và 0,1497.
+ Xây dựng được thuật toán cho các thông số ô nhiễm không khí :Đối với Hà Nội, kết quả thu được khá tốt với giá trị tương quan R2 đối với PM2.5 là 0,84, của PM10 là 0,87, của TSP là 0,89, của NO là 0,93, của NO2 là 0,84 và NOx là 0,93. Đối với Đà Nẵng, kết quả thu được cũng tương tự với giá trị tương quan R2 đối với PM2.5 là 0,79, của PM10 là 0,81, của TSP là 0,79; của NO là 0,81, của NO2 là 0,78 và NOx là 0,86.
+ Phát triển được hệ thống giám sát chất lượng MTKK gần thời gian thực trên nền tảng hệ thông tin địa lý mã nguồn mở (WebGIS) cho TP. Hà Nội và Đà Nẵng.
+ Đã đề xuất được quy trình giám sát CLKK bằng viễn thám và lidar mặt đất. Quy trình này có thể truy xuất kết quả chất lượng không khí hàng ngày liên tục và giám sát trên không gian rộng trong thời gian dài để có thể biết được xu hướng biến đổi chất lượng không khí trong năm.
- Về ứng dụng: Sản phẩm công nghệ của đề tài được ứng dụng tại thành phố Hà Nội và Đà Nẵng

Sản phẩm của đề tài:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
[1] Bao Anh Phung Ngoc, Hervé Delbarre, Karine Deboudt, Elsa Dieudonné, Dien Nguyen Tran, Son Le Thanh, Jacque Pelon, François Ravetta. Key factor explaining severe air pollution episodes in Hanoi During 2019 winter season. Atmospheric pollution research, 12(2021) 101068.
[2] Lê Thanh Sơn, Nguyễn Trần Điện, Phùng Ngọc Bảo Anh, Đinh Ngọc Đạt, Nguyễn Anh Dũng, 2021, Nghiên cứu mối tương quan giữa nồng độ NO2 và các yếu tố khí tượng. Tạp chí Tài nguyên và môi trường, kỳ 2, tháng 4.2021.

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu trữ)

TT Tên sản phẩm Số lượng Nơi lưu trữ
1 Báo cáo phương pháp và quy trình công nghệ giám sát môi trường không khí bằng công nghệ viễn thám và Lidar mặt đất 01 báo cáo

- Viện Công nghệ môi trường,

- Trung tâm Thông tin tư liệu, VAST

- Văn phòng chương trình KHCN vũ trụ Quốc gia 16-20

- Cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

2 Bộ dữ liệu quan trắc chất lượng không khí tại các trạm quan trắc liên tục lân cận và các trạm quan trắc tức thời (PM 2.5, PM 10, CO, NO …) 01 bộ dữ liệu

- Viện Công nghệ môi trường,

- Trung tâm Thông tin tư liệu, VAST

- Văn phòng chương trình KHCN vũ trụ Quốc gia 16-20

- Cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
3 Bộ bản đồ lớp phủ tỉ lệ 1:25000 khu vực nghiên cứu 02 bản đồ

- Viện Công nghệ môi trường,

- Trung tâm Thông tin tư liệu, VAST

- Văn phòng chương trình KHCN vũ trụ Quốc gia 16-20

- Cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
4 Bộ bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:50.000 về chất lượng môi trường không khí và các đối tượng tiềm năng gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Đà Nẵng. 02 bộ

- Viện Công nghệ môi trường,

- Trung tâm Thông tin tư liệu, VAST

- Văn phòng chương trình KHCN vũ trụ Quốc gia 16-20

- Cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
5 Báo cáo đánh giá phân bố không gian về chất lượng không khí và đề xuất các giải pháp kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Đà Nẵng 02 báo cáo

- Viện Công nghệ môi trường,

- Trung tâm Thông tin tư liệu, VAST

- Văn phòng chương trình KHCN vũ trụ Quốc gia 16-20

- Cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
6 Hệ thống thông tin WEBGIS cung cấp thông tin dự báo chất lượng môi trường không khí gần thời gian thực trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Đà Nẵng 01 hệ thống - Viện Công nghệ môi trường

- Các sản phẩm khác (nếu có): sản phẩm đào tạo:
+ Đào tạo 02 thạc sỹ đã bảo vệ thành công luận văn.
+ Đào tạo 01 tiến sỹ (dự kiến bảo vệ năm 2022) 

Những đóng góp mới

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là một công cụ hữu ích cho cơ quan quản lý môi trường nói chung, và môi trường không khí nói riêng ở Hà Nội và Đà Nẵng, là cơ sở để có thể nhân rộng ra các thành phố khác trong cả nước.

Địa chỉ ứng dụng

- Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường Hà Nội.
- Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường Đà Nẵng.

 

Ảnh nổi bật đề tài
1641458482921-185. ltson.png