Thông tin Đề tài

Tên đề tài Ảnh hưởng của tính bất đẳng hướng trong nanocomposite plasmonic cấu trúc nano lai lên liên kết điện động lực học, hiệu ứng trường gần và các đặc tính động học phổ.
Mã số đề tài QTBY02.03/19-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Vật lý
Cơ quan phối hợp Viện Hàn lâm Khoa Học Quốc Gia Belarus
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên TS. Phùng Việt Tiệp
Thời gian thực hiện 01/04/2019 - 30/06/2021
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xác định được ảnh hưởng của tính bất đẳng hướng trong nanocomposite plasmonic cấu trúc nano lai lên liên kết điện động lực học, hiệu ứng trường gần và các đặc tính động học phổ.  
- Đào tạo cán bộ KH&CN, tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế. Phát huy năng lực nghiên cứu của PTN Việt nam - Belarus về quang học và quang phổ.

Kết quả chính của đề tài

Trong khuôn khổ để tài, bằng phương pháp quang phổ hấp thụ femto giây, động học của phổ hấp thụ không dừng cho cấu trúc nano lai (Ag - CuPc)6Ag dựa trên các màng đa lớp bạc và đồng phthalocyanin đã phản ánh tương tác lẫn nhau của plasmon và hệ con hữu cơ lên các đặc trưng trạng thái điện tử của chúng. Sự hiện diện của các hạt nano bạc trong cấu trúc lai (Ag - CuPc)6Ag, cho thấy tương tác trường cục bộ mạnh gần bề mặt của chúng, ảnh hưởng đến xác suất dịch chuyển trong hệ con hữu cơ, thúc đẩy quá trình chuyển đổi phân tử CuPc từ trạng thái singlet sang trạng thái triplet có thời gian sống dài. Phổ hấp thụ triplet-triplet của đồng phthalocyanin trong dải phổ 470–750 nm đã được ghi nhận. Trong dải hấp thụ của hệ con hữu cơ cấu trúc nano lai, đã quan sát thấy sự biến thiên phức tạp của mật độ quang cảm ứng, liên quan tới sự chồng chất của hấp thụ bị dập tắt S1→ Sn và tạo thành hấp thụ T1→Tn, với thời gian sống ở trạng thái tripet lâu hơn.
Thực nghiệm cho thấy rằng các đặc tính phổ của cấu trúc nano Ag-R6G và Ag-RC thay đổi đáng kể so với đặc tính của các thành phần của chúng có cùng thông số thiết kế cả trong vùng phổ hấp thụ của màng hữu cơ và trong vùng phổ hấp thụ tăng cường plasmon bề mặt SPRA. Sự hiện diện của các hạt nano plasmon trong cấu trúc lai dẫn đến sự gia tăng đáng kể khả năng hấp thụ hiệu quả của hệ phụ hữu cơ trong dải phổ 530-650 nm. Các kết quả thu được có thể hữu ích cho các ứng dụng trong quang âm và cảm biến nano.
Chúng tôi cũng đã phát triển nguồn laser kích thích có khả năng phát đồng thời hai bước sóng có độ đơn sắc cao, xung ngắn, vùng điều chỉnh bước sóng rộng đáp ứng được các ứng dụng quang phổ laser phân giải cao..
Trong hai năm thực hiện đề tài, chúng tôi đã có những trao đổi khoa học cụ thể giữa hai bên. Các kết quả của đề tài đóng góp rất lớn trong việc đào tạo nhân lực trong lĩnh vực vật lý quang lượng tử và quang tử nanno ở Việt Nam. Hơn nữa cũng thúc đẩy việc công bố quốc tế mà hiện nay đây là vấn đề Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang ưu tiên hàng đầu.

Sản phẩm đề tài:

- Các bài báo đã công bố: 01 bài ISI, 03 bài báo trong Kỷ yếu HN quốc tế:
1. Diep Van Nguyen, Marilou Cadatal-Raduban, Duong Van Pham, Tu Xuan Nguyen, Thu Van Vu, Minh Hong Pham, Tunable dual wavelength and narrow linewidth laser using a single solid-state gain medium in a double Littman resonator, Optics Communications, Vol. 496, 2021, pp. 127131.
2. Katsiaryna A. Barbarchyk, Oleg V. Buganov, Anatoly D. Zamkovets, Sergei A. Tikhomirov, Phung Viet Tiep, Pham Hong Minh, Spectral-kinetic properties of transient absorption of hybrid silver–copper phthalocyanine nanostructures, Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Рhysics and Mathematics series, 2020, vol. 56, no. 4, рр. 470–479. ISSN 1561-2430
3. S. A. Tikhomirov, K. A. Barbarchyk, A. D. Zamkovets, A. N. Ponyavina, Phung Viet Tiep, Pham Hong Minh, Spectral properties of hybrid plasmon nanostructures Ag-R6G and Ag-RC, Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications XI, 2021, pp. 508-512. ISBN:
4. Phung Viet Tiep, Pham Hong Minh, Buganov O. A., Nguyen Van Phu, Thomas Pino, Stephane Douin, Cavity ring-down spectroscopy of the 4NH2 isotopomer radical, Advances in Applied and Engineering Physics – CAEP VI, 2020, pp. 251-256. ISBN: 978-604-9985-13-3.
Đào tạo: Tham gia đào tạo 01 NCS. (NCS. Nguyễn Văn Điệp)

Những đóng góp mới

Các kết quả của đề tài đóng góp rất lớn trong việc đào tạo nhân lực trong lĩnh vực vật lý quang lượng tử và quang tử nanno ở Việt Nam. Hơn nữa cũng thúc đẩy việc công bố quốc tế mà hiện nay đây là vấn đề Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang ưu tiên hàng đầu.

Ảnh nổi bật đề tài
1641457045335-184. pvtiep.jpg