Thông tin Đề tài

Tên đề tài Hoàn thiện và chuyển giao mô hình tích hợp Thư viện điện tử và Atlas điện tử Tây Nguyên phục vụ quản trị và truyền thông CSDL khoa học công nghệ
Mã số đề tài TN18/C05
Đơn vị khác Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây nguyên 2016-2020
Họ và tên TS. Nguyễn Đình Kỳ
Thời gian thực hiện 01/07/2018 - 31/05/2021
Tổng kinh phí 35.800 triệu đồng
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài

- Chuyển giao CSDL trên mô hình tích hợp thư viện điện tử và Atlas điện tử Tây Nguyên nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho các viện nghiên cứu và trường đại học.
- Chuyển giao CSDL trên mô hình tích hợp thư viện điện tử và Atlas điện tử tổng hợp Tây Nguyên vào hệ thống thông tin phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên và kinh tế - xã hội cho các sở, ban, ngành các tỉnh vùng Tây Nguyên.
- Xây dựng mô hình hệ thống mạng lưới truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin tích hợp dữ liệu vào các thiết bị điện tử.
- Cập nhập, bổ sung CSDL của chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020 và nâng cấp Atlas điện tử Tây Nguyên trong hệ thống quản trị và truyền thông kết quả KHCN.
- Đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển đội ngũ khai thác CSDL của thư viện điện tử và Atlas điện tử tổng hợp vùng Tây Nguyên.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ Đã xác lập được cơ sở khoa, quy trình và các công nghệ cần thiết để xây dựng mô hình tích hợp thư viện điện tử và Atlas điện tử Tây Nguyên. Từ đó xây dựng thành công phần mềm nâng cấp hệ thống Atlas điện tử và Phần mềm Thư viện điện tử CSDL vùng Tây Nguyên và phụ cận trên các thiết bị di động.
+ Đề tài đã xây dựng thành công các mô hình: 1- Mô hình mạng lưới kết nối 5 tỉnh vùng Tây Nguyên với 5 đơn vị thông qua Trạm  máy chủ được đặt tại tầng 8 - Viện Địa lý; 2- Mô hình hệ thống quản trị CSDL dạng thư viện điện tử kết nối Atlas tổng hợp vùng Tây Nguyên vào cổng thông tin điện tử các tỉnh; 3- Mô hình nâng cấp cập nhật CSDL Atlas điện tử Tây nguyên, và phiên bản Atlas điện tử tổng hợp vùng trên thiết bị thông minh.
+ Xây dựng tập Atlas tổng hợp vùng Tây Nguyên và phụ cận in giấy khổ A2 bao gồm 188 trang, trong đó có 150 trang bản đồ và 38 trang là bài thuyết minh, ký hiệu, mục lục, trang bìa, thông tin xuất bản.
+ Biên tập bộ tài liệu hướng dẫn cập nhật, sử dụng, khai thác cũng như và quy định về bản quyền về CSDL, thư viện và Atlas điện tử
+ Đào tạo được 4 thạc sĩ và công bố được 7 bài báo.
- Về ứng dụng:
+ Đề tài đã thực hiện chuyển giao thành công Mô hình cơ sở dữ liệu GIS, Thư viện điện tử cho 10 đơn vị cho gồm: 5 Sở KHCN các tỉnh Tây Nguyên, Trường ĐH Tây Nguyên, ĐH Đà Lạt, Viện NCKH Tây Nguyên, Viện KHXH Vùng Tây Nguyên và Viện Địa lý và thực hiện đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cài đặt, sử dụng và khai thác phần mềm thư viện điện tử Tây Nguyên cho cán bộ của 10 đơn vị.
+ Thư viện điện tử, Altas điện tử vùng Tây Nguyên và tập Atlas Tổng hợp ấn bản khổ A2 góp phần cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ quy hoạch phát triển KT-XH Tây Nguyên và các tỉnh vùng Tây Nguyên trong xây dựng kế hoạch 5 năm trước mắt và tiếp theo, đồng thời đóng góp tích cực cho đào tạo nguồn nhân lực quản lý khoa học và quản lý lãnh thổ.

Những đóng góp mới

+ Lần đầu tiên CSDL Thư viện điện tử được xây dựng thống nhất cho toàn Tây Nguyên và mỗi tỉnh, chuyển giao kết quả của 02 Chương trình Tây Nguyên phục vụ cho xây dựng chiến lược phát triển KT-XH của Đảng và Chính phủ.
+  Hệ thống mô hình tích hợp Thư viện điện tử và Atlas điện tử Tây Nguyên được xây dựng nâng cấp lên phiên bản mobile sẽ giúp việc quảng bá truyền thông và liên doanh liên kết tới người dân, doanh nghiệp được mạnh mẽ và dễ dàng hơn.
+ Mô hình tích hợp Thư viện điện tử và Atlas điện tử vùng Tây Nguyên đem đến những tri thức mới mang tính tổng hợp liên ngành về Tây Nguyên, góp chung vào dòng chảy “Tri thức Việt số hóa” nhằm phục vụ phát triển bền vững Tây Nguyên nói riêng và đất nước nói chung bước vào kỷ nguyên cách mạng 4.0, kinh tế số. Trước mắt, đây là một sản phẩm khoa học trực quan, tổng hợp giúp các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý tra cứu.

Địa chỉ ứng dụng

5 Sở KHCN các tỉnh Tây Nguyên, Trường ĐH Tây Nguyên, ĐH Đà Lạt, Viện NCKH Tây Nguyên, Viện KHXH Vùng Tây Nguyên và Viện Địa lý.

Ảnh nổi bật đề tài
1640140132550-175. ndky.jpg