Thông tin Đề tài

Tên đề tài Điều tra các chất có hoạt tính sinh học từ nguồn thực vật rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau
Mã số đề tài UQĐTCB.03/19-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hóa sinh biển
Thuộc Danh mục đề tài Dự án điều tra cơ bản
Họ và tên TS. Nguyễn Văn Thanh
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 1.300 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Có được các mẫu thực vật có triển vọng làm dược liệu tại khu vực rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau.
- Có được các chất có hoạt tính sinh học thông qua phân lập các chất theo định hướng hoạt tính kháng sinh và gây độc tế bào các mẫu thu được;
- Đề xuất được giải pháp sử dụng các đối tượng có triển vọng về hoạt tính sinh học.

 

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
- Đã điều tra thu thập 23 mẫu thực vật ngập mặn đầy đủ tên khoa học, ảnh tiêu bản, tiêu bản.
- Đã đánh giá hoạt tính sinh học các mẫu cao chiết thô, kết quả đã phát phát hiện 22 mẫu có hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định và 11 mẫu có hoạt tính gây độc tế bào.
- Bằng các phương pháp chiết và sắc ký đã phân lập được 82 hợp chất từ 07 mẫu thực vật ngập mặn.
- Đã đánh giá hoạt tính hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định, hoạt tính gây độc tế bào, đối với các hợp chất tách được. Kết quả điều tra đã phát hiện 51 hợp chất có hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định và 10 hợp chất có hoạt tính gây độc tế bào.
Về ứng dụng:
- Đã đề xuất hướng sử dụng 02 loài thực vật ngập mặn có triển vọng về hoạt tính sinh học là cây Cây Đước đôi - Rhizophora apiculata và cây Dà quánh - Ceriops decandra.

 

Những đóng góp mới

- Lần đầu tiên nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của 07 loài thực vật ngập mặn thu thập tại khu vực rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau.
- Đã phát hiện được 03 hợp chất mới từ các mẫu thực vật được lựa chọn nghiên cứu.
- Đã phát hiện được 51 hợp chất có hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định và 10 hợp chất có hoạt tính gây độc tế bào từ 07 loài thực vật ngập mặn Việt Nam.

Địa chỉ ứng dụng Viện Hóa sinh biển và Vườn quốc gia Đất Mũi tỉnh Cà Mau.
Kiến nghị

Tiếp tục nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của các loài có kết quả sàng lọc hoạt tính sinh học triển vọng như cây Bần trứng - Sonneratia ovata Backer, cây Lõa ty giả - Gymnanthera oblonga (Burm. f.) P. S. Green, cây Tra bồ đề - Thespesia populnea (L.) Soland. ex Correa và cây So đũa - Sesbania grandiflora (L.) Pers.
Mở rộng điều tra nghiên cứu các chất có hoạt tính sinh học từ các loài thực vật thuộc các vùng bán đảo ven biển và đảo đá vôi gần bờ, là nơi có hệ thực vật đa dạng với nhiều loài được sử dụng làm thuốc chữa bệnh trong dân gian.    

 

Ảnh nổi bật đề tài
1638949701740-162. nguyễn văn thanh.jpg