Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu, áp dụng các phương pháp công nghệ thu hồi vàng bằng vi sinh và hóa học cho các quặng sulfide - Au, quặng thiếc chứa Au, quặng thiếc - wolfram chứa Au và quặng antimon chứa Au nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường trong khai thác khoáng sản ở Tây Nguyên
Mã số đề tài TN18/C11
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây nguyên 2016-2020
Họ và tên TS. Phạm Ngọc Cẩn
Thời gian thực hiện 01/07/2018 - 31/03/2021
Tổng kinh phí 8.500 triệu đồng
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng, hoàn thiện quy trình công nghệ và ứng dụng thành công công nghệ quy mô pilot sử dụng vi sinh và hóa học xử lý quặng và tách chiết thu hồi Au từ các loại quặng sulfide-Au và quặng thiếc chứa Au, wolfram-thiếc chứa Au và antimon chứa Au đối với một số kiểu quặng vàng nhất định.
- Đề xuất các giải pháp công nghệ ứng dụng vi sinh và hóa học vào thực tiễn khai thác và chế biến đối với một số kiểu quặng vàng nhất định trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, vừa tiết kiệm và bảo vệ tài tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Kết quả chính của đề tài

- Đã xác định đặc tính công nghệ cho 3 kiểu quặng: Au - sulfide, quặng thiếc-wolfram chứa vàng và quặng antimon chứa vàng.
- Đã phân lập được 99 chủng vi sinh vật bản địa từ 4 mỏ là đối tượng nghiên cứu. Từ các chủng trên đã tuyển chọn được 22 chủng để đưa vào thử nghiệm. Kết quả cuối cùng lựa chọn được 03 chủng thích hợp cho xử lý quặng sulfide-Au, thiếc-wolfram chứa Au, antimon chứa Au.
- Đã xây dựng được 02 quy trình xử lý quặng tinh và quặng đuôi sulfide-Au bằng vi sinh bản địa ở quy mô pilot. Lần đầu tiên áp dụng thành công các chủng bản địa vào xử lý quặng đạt hiệu quả tốt.
- Đã xây dựng được quy trình tách chiết thu hồi vàng từ quặng đã xử lý vi sinh kết hợp sử dụng có kiểm soát cyanua, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Những đóng góp mới

Đề tài tập trung giải quyết đồng bộ các quy trình công nghệ từ nghiền tuyển, tiền xử lý quặng bằng công nghệ vi sinh với các chủng bản địa, đến thu hồi sản phẩm (vàng và kim loại mầu đi kèm) và xử lý chất thải phù hợp là công nghệ tích hợp các phương pháp chế biến quặng đạt trình độ tiên tiến hiện nay. Kết quả của đề tài sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và môi trường của công nghệ, phù hợp với chủ trương của nhà nước là nghiên cứu chế biến sâu khoáng sản bằng công nghệ sạch.

Ảnh nổi bật đề tài
1638779879571-160. phạm ngọc cẩn.jpg