Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức lãnh thổ liên vùng Tây Nguyên - Nam Trung Bộ theo lưu vực sông nhằm phát triển bền vững nông lâm nghiệp
Mã số đề tài TN18/T11
Đơn vị khác Trường Đại học Quy Nhơn
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây nguyên 2016-2020
Họ và tên TS. Nguyễn Hữu Xuân
Thời gian thực hiện 01/07/2018 - 31/03/2021
Tổng kinh phí 7.300 triệu đồng
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài

- Đánh giá được hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, môi trường - thiên tai, kinh tế - xã hội và thực trạng các mô hình nông lâm nghiệp của 2 lưu vực sông Ba và Sông Kôn;
- Xây dựng mô hình tổ chức lãnh thổ liên vùng Tây Nguyên - Nam Trung Bộ theo lưu vực sông gắn với ngành hàng nông sản.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học: Đề tài đã đạt những kết quả chính sau:
1) Xác lập luận cứ khoa học về tổ chức lãnh thổ liên vùng Tây Nguyên - Nam Trung Bộ theo lưu vực sông (áp dụng cho lưu vực sông Ba, sông Kôn);
2) Đánh giá hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, môi trường, thiên tai của 2 lưu vực sông Ba và sông Kôn;
3) Tính toán, phân tích việc điều hòa, phân bổ nguồn nước liên vùng Tây Nguyên - Nam Trung Bộ trên 2 lưu vực sông Ba và sông Kôn có xét đến biến đổi khí theo kịch bản mới nhất;
4) Đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội và hiện trạng nông lâm nghiệp; thực trạng liên kết vùng trong quản lý tài nguyên, môi trường, thiên tai và ngành hàng nông nghiệp trên 2 lưu vực sông Ba và sông Kôn;
5) Xây dựng 02 mô hình tổ chức lãnh thổ liên vùng Tây Nguyên - Nam Trung Bộ trên  lưu vực sông Ba và sông Kôn gắn với chuỗi giá trị gỗ rừng trồng và mía đường;
6) Đề xuất định hướng, cơ sở cho xây dựng khung thể chế liên kết vùng và các giải pháp thực thi 02 mô hình tổ chức lãnh thổ liên vùng Tây Nguyên - Nam Trung Bộ trên  lưu vực sông Ba và sông Kôn gắn với chuỗi giá trị gỗ rừng trồng và mía đường;
7) Xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ cơ sở dữ liệu GIS về tài nguyên, môi trường tự nhiên, thiên tai, sản xuất nông lâm nghiệp, đáp ứng yêu cầu cập nhật và khai thác thuận lợi dữ liệu cho việc tổ chức lãnh thổ liên vùng Tây Nguyên - Nam Trung Bộ theo lưu vực sông Ba, sông Kôn nhằm phát triển bền vững nông lâm nghiệp.
Về ứng dụng:
- Đề tài cung cấp nguồn tư liệu, cơ sở khoa học cho các Sở/Ngành của các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk tham khảo, sử dụng trong quy hoạch, khai thác hợp lý nguồn nước, tài nguyên đất, nguồn nhân lực... cho việc hình thành các liên kết vùng theo chuỗi giá trị nông sản, tăng cường năng lực ứng phó thiên tai, phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội của địa phương.

Những đóng góp mới

- Cung cấp cơ sở khoa học để hình thành nên các không gian phát triển kinh tế liên vùng hợp với quy luật cấu trúc địa lý lãnh thổ theo lưu vực sông giữa Tây Nguyên - Nam Trung Bộ; xác lập mô hình sản xuất nông lâm nghiệp bền vững trên cơ sở tăng cường liên kết vùng, ứng phó với biến đổi khí hậu;
-  Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, thiên tai, hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp một cách đồng bộ, cập nhật và chuẩn hóa, đáp ứng nhu cầu kết nối với Atlat điện tử Tây Nguyên và sử dụng cho các địa phương.

Địa chỉ ứng dụng

Những kết quả nghiên cứu chính của Đề tài đã được Trường Đại học Quy Nhơn, Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, tỉnh Gia Lai sử dụng.