Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xây dựng bộ mẫu động vật (trên đất liền) Đông Bắc, Việt Nam
Mã số đề tài BSTMV.13/15-18
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thuộc Danh mục đề tài Dự án sưu tập bộ mẫu vật quốc gia và qui hoạch hệ thống bảo tàng
Họ và tên PGS.TS. Vũ Đình Thống
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 6.000 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Có được bộ mẫu khoảng 30% tổng số loài động vật (trên đất liền) Đông Bắc, Việt Nam phục vụ trưng bày và nghiên cứu đáp ứng tiêu chuẩn của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.
- Nâng cao năng lực nghiên cứu của đơn vị và hiểu biết thiên nhiên của cộng đồng.

Kết quả chính của đề tài

Sản phẩm mẫu vật:
Kết quả của dự án đã xây dựng được bộ mẫu trưng bày và nghiên cứu. Trong đó, có 2318 mẫu trưng bày, 10945 mẫu nghiên cứu. Cụ thể, có 245 mẫu thú (23 mẫu trưng bày và 222 mẫu nghiên cứu), 124 mẫu chim (26 mẫu trưng bày và 98 mẫu nghiên cứu), 248 mẫu bò sát, ếch nhái (40 mẫu trưng bày và 208 mẫu nghiên cứu), 975 mẫu cá (117 mẫu trưng bày và 858 mẫu nghiên cứu), 9671 mẫu côn trùng (2112 mẫu trưng bày và 7559 mẫu nghiên cứu) theo đúng đăng ký trong thuyết minh và hợp đồng. Các mẫu vật theo đánh giá đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng như đã đăng ký trong Hồ sơ đã được phê duyệt và quy định hiện hành của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.
Về ứng dụng:
Những đóng góp mới của DATP: Dự án cung cấp bộ mẫu đại diện cho các loài động vật thuộc các lớp: Côn trùng, Cá, Ếch nhái, Bò sát, Chim và Thú sinh sống ở vùng Đông Bắc Việt Nam.
Sản phẩm cụ thể giao nộp: Toàn bộ sản phẩm của dự án đều đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam sẵn sàng giao nộp bất cứ khi nào Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tiếp nhận. Cụ thể như sau:
- Số lượng mẫu/tiêu bản trưng bày theo kế hoạch được duyệt và kinh phí được cấp đến hết năm 2020:
+ Thú: 23 mẫu;
+ Chim: 26 mẫu;
+ Bò sát, ếch nhái: 40 mẫu;
+ Cá: 117 mẫu;
+ Côn trùng: 2112 mẫu.
- Số lượng mẫu/tiêu bản nghiên cứu theo kế hoạch được duyệt và kinh phí được cấp đến hết năm 2020.
+ Thú: 222 mẫu;
+ Chim: 98 mẫu;
+ Bò sát, ếch nhái: 208 mẫu;
+ Cá: 858 mẫu;
+ Côn trùng: 7559 mẫu.
- Kết quả đặc biệt vượt trội: 11 mẫy Holotype và 19 mẫu Pararype nhóm côn trùng.
- Các bài báo đã công bố (liệt kê): không.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (nếu có): không
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Tất cả các mẫu đã được gắn etiket với thông tin phục vụ nghiên cứu và trưng bày theo quy định hiện hành của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. DATP đề nghị Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tiếp nhận và bảo quản lâu dài những sản phẩm mẫu vật nêu trên sau khi hoàn thành thủ tục nghiệm thu.

Những đóng góp mới

Bộ mẫu có giá trị phục vụ mục đích trưng bày và nghiên cứu tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Kiến nghị

- Bộ mẫu cần sớm được tiếp nhận bởi Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam để phục vụ mục đích nghiên cứu và trưng bày;
- Cần có chính sách phối hợp giữa Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và cơ quan chủ trì trong việc cấp kinh phí bảo quản kịp thời và giám sát công tác bảo quản và chất lượng mẫu vật theo định kỳ hoặc hàng năm.
- Cần tiếp tục thực hiện công tác xây dựng bộ mẫu động vật trong thời gian tới; tập trung xây dựng bộ mẫu vật theo đối tượng có giá trị nghiên cứu và trưng bày, phù hợp theo những chuyên môn mà Việt Nam hiện có chuyên gia giỏi thực hiện nhằm đảm bảo tính khả khi, chất lượng mẫu vật đạt được theo tiêu chuẩn của hệ thống bảo tàng thiên nhiên của các nước phát triển trên thế giới với giá trị khoa học và thực tiễn lâu dài.