Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu đề xuất mô hình tổng hợp quản trị tài nguyên đất nông nghiệp bền vững, đảm bảo an ninh lương thực, phát triển nông sản hàng hóa cây công nghiệp vùng Tây Nguyên
Mã số đề tài TN18/T12
Đơn vị khác Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây nguyên 2016-2020
Họ và tên TS.Bùi Thị Ngọc Dung
Thời gian thực hiện 01/07/2018 - 31/03/2021
Tổng kinh phí 7.000 triệu đồng
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài

- Đánh giá được tiềm năng, thực trạng quản trị tài nguyên đất nông nghiệp phục vụ sản xuất cây lương thực, nông sản và cây công nghiệp hàng hóa.
- Nghiên cứu ứng dụng mô hình quản trị tổng hợp tài nguyên đất cho 2 mô hình sản xuất cây lương thực và cây công nghiệp hàng hóa là cà phê và lúa.
- Đề xuất được các giải pháp quản trị tổng hợp tài nguyên đất nông nghiệp bền vững cho vùng Tây Nguyên.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
- Cung cấp thông tin về cơ sở lý luận và thực tiễn trong quản trị tài nguyên đất nông nghiệp bền vững.
- Đề xuất khái niệm mô hình tổng hợp quản trị tài nguyên đất nông nghiệp bền vùng Tây Nguyên là sự kết hợp giữa quản lý hành chính về đất sản xuất nông nghiệp với sử dụng đất dể sản xuất nông nghiệp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhằm đưa ra các quyết định liên quan đến quyền sử dụng và cách sử dụng đất, sao cho trung hoà lợi ích và cách thức giải quyết những mâu thuẫn về lợi lích liên quan đến đất đai.
Về ứng dụng:
- Xây dựng mô hình tổng hợp quản trị tài nguyên đất nông nghiệp bền vững trong mối liên kết giữa 4 nhà: nhà nước (quản lý đất đai), doanh nghiệp (quản lý tiêu thụ sản phẩm); hợp tác xã (quản lý sản xuất) và hộ gia đình, cá nhân (trực tiếp sản xuất) góp phần tăng năng suất, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm cho nông sản hàng hóa ở Tây Nguyên.
- Việc tổ chức sản xuất gắn với tiềm năng đất đai và áp dụng quy trình canh tác tiên tiến đã phát huy được các lợi thế, góp phần sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường ở Tây Nguyên trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Những đóng góp mới

- Đề xuất được mô hình tổng hợp quản trị tài nguyên đất nông nghiệp vùng Tây Nguyên là sự kết nối, chia sẻ thông tin hành chính về đất đai giữa Hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu với hệ thống ứng dụng quản lý sản xuất nông nghiệp và cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia cho phép truy xuất dữ liệu nguồn gốc nông sản đến từng hộ sản xuất, từng vùng trồng.
- Ứng dụng mô hình quản trị tổng hợp tài nguyên đất cho mô hình sản xuất cà phê và lúa cho lợi nhuận cao hơn và cải thiện độ phì của đất so với sản xuất truyền thống. Thông tin của mô hình lúa và cà phê được đưa lên internet, việc tra cứu thông tin được thực hiện bằng điện thoại thông minh và máy tính bảng.

 

Ảnh nổi bật đề tài
1637568777039-146. bùi thị ngọc dung.png