Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh CAFE HTD-01 và HOTIEU HTD-03 và sử dụng tích hợp các chế phẩm sinh, hóa học nhằm phát triển hiệu quả và bền vững cây cà phê và hồ tiêu ở Tây Nguyên
Mã số đề tài TN16/C02
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Trung tâm Phát triển công nghệ cao
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây nguyên 2016-2020
Họ và tên TS. Hà Việt Sơn
Thời gian thực hiện 01/12/2016 - 30/11/2020
Tổng kinh phí 11.854 triệu đồng
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài

Hoàn thiện công nghệ sản xuất các chế phẩm vi sinh đa chủng, đa chức năng CAFE HTD -01 và HOTIEU HTD-03 dùng cho cây cà phê và hồ tiêu tại Tây Nguyên. Xây dựng quy trình sử dụng tích hợp chế phẩm CAFE HTD-01, HOTIEU HTD-03, POLYFA TN3, phân bón nhả chậm với thuốc trừ sâu thảo mộc ANISAF SH01 nhằm thay thế một phần thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học trong canh tác cây cà phê và hồ tiêu ở Tây Nguyên. Xây dựng mô hình trình diễn sử dụng tích hợp chế phẩm vi sinh (CAFE HTD-01, HOTIEU HTD-03, POLYFA TN3) phân bón nhả chậm và thuốc trừ sâu thảo mộc ANISAF SH01 nhằm phát triển hiệu quả và bền vững cây cà phê và hồ tiêu ở Tây Nguyên.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
Đề tài đã hoàn thiện quy trình sản xuất các chế phẩm sinh học và hoá học dùng cho canh tác bền vững cây cà phê và hồ tiêu tại Tây Nguyên: (1) Chế phẩm vi sinh vật nội sinh kích thích sinh trưởng trên cây cà phê kiến thiết (HTD-CNSH-CF). Chế phẩm chứa các chủng vi sinh có hoạt tính sinh học cao, có mật độ ổn định và có thể bảo quản được trong thời gian 6 tháng ở nhiệt độ phòng. Chế phẩm HTD-CNSH-CF có tác dụng kích thích sinh trưởng cây cà phê kiến thiết và có tác dụng kháng nấm Fusarium oxysporum. (2) Các chế phẩm CAFE HTD-01, HOTIEU HTD-03 phục vụ cho canh tác cà phê và hồ tiêu theo hướng bền vững tại Tây Nguyên. Các chế phẩm chứa các chủng vi sinh vật bản địa được phân lập từ đất trồng cà phê và hồ tiêu ở Tây Nguyên có hoạt tính cố định đạm, phân giải lân, sinh IAA. (3) Chế phẩm POLYFA TN3 dùng cho cây cà phê và hồ tiêu có tác dụng: tăng khả năng sinh trưởng của cây, tăng năng suất; tăng số lượng các vi sinh vật có lợi trong đất; giảm số lượng các vi sinh vật gây hại. (4) Phân bón nhả chậm NPK 15.18.18, 15.0.18 và ure nhả chậm sử dụng cho cây cà phê. Phân nhả chậm đã cải thiện đáng kể kết cấu đất và thành phần dinh dưỡng đất; Tăng khả năng sinh trưởng cà phê; Gia tăng đáng kể các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất; Gia tăng doanh thu cao hơn so với mô hình đối chứng từ 16 – 28,5%. (5) Đã xây dựng được 04 qui trình sử dụng tích hợp các chế phẩm sinh học và hoá học cho mục đích phát triển bền vững và hiệu quả cây cà phê và hồ tiêu ở Tây Nguyên. Các quy trình thay thế được 35% phân hóa học và 50% - 100% thuốc BVTV hóa học, cho cây cà phê và hồ tiêu sinh trưởng phát triển tốt, cải tạo được tính chất vật lý của đất, cải tạo tính chất sinh học đất, giảm mật độ vi sinh vật gây bệnh, tăng năng suất cây trồng.
Về ứng dụng:
Đề tài đã xây dựng thành công 4 mô hình trình diễn áp dụng quy trình sử dụng tích hợp các chế phẩm sinh hoá học trong canh tác bền vững cây cà phê và hồ tiêu. Quy trình đạt hiệu quả ổn định, bền vững. Chất lượng nông sản đảm bảo an toàn theo các quy chuẩn an toàn về thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng trong thực phẩm do Bộ Y tế quy định.

Những đóng góp mới

Về khoa học: (1). Đã phân lập được 88 chủng vi khuẩn, 52 chủng xạ khuẩn và 25 chủng nấm từ các bộ phận rễ, thân, lá của cây cà phê trồng tại Tây Nguyên, trong đó có 05 chủng có hoạt tính phân giải chitin cao; 06 chủng có hoạt tính phân giải CMC cao; 05 chủng có khả năng đối kháng với nấm Fusarium sp., 06 chủng có khả năng sinh tổng hợp IAA cao. Đã phân loại sơ bộ 30 chủng VSV chức năng dựa trên đặc điểm hình thái khuẩn lạc, tế bào (vi khuẩn) và bào tử (xạ khuẩn, nấm). Đã tách chiết DNA và giải trình tự của 3 chủng VSV chức năng (11R01, 18R01 và T6T6), qua đó xác định chủng 11R01 thuộc Bacillus subtilis, chủng 18R01 thuộc Bacillus magaterium và chủng T6T6 thuộc Streptomyces sp. Các chủng vi sinh vật được giữ giống tại bảo tàng vi sinh vật làm nguyên liệu gốc để sản xuất chế phẩm HTD-CNSH-CF. Chế phẩm HTD-CNSH-CF có tác dụng kích thích sinh trưởng cây cà phê kiến thiết và có tác dụng kháng nấm Fusarium oxysporum. (2) Đã hoàn thiện quy trình sản xuất quy mô pilot cho các chế phẩm CAFE-HTD01, HOTIEU HTD-03 phục vụ cho canh tác cà phê và hồ tiêu theo hướng bền vững tại Tây Nguyên. (3) Đã hoàn thiện quy trình sản xuất quy mô công nghiệp cho chế phẩm POLYFA-TN3 dùng cho cây cà phê và hồ tiêu trên cơ sở nâng cấp từ quy mô pilot. (4) Đã hoàn thiện công nghệ sản xuất quy mô pilot cho phân bón nhả chậm NPK 15.18.18, 15.0.18 và ure nhả chậm sử dụng cho cây cà phê. (5) Đã xây dựng được 04 qui trình sử dụng tích hợp các chế phẩm sinh học và hoá học cho mục đích phát triển bền vững và hiệu quả cây cà phê và hồ tiêu ở Tây Nguyên.
Về hiệu quả kinh tế:
Đề tài TN16/C02 với mục tiêu nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất các vật tư nông nghiệp nguồn gốc sinh học từ chính nguồn tài nguyên vi sinh vật phong phú của Tây Nguyên để phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững ở Tây Nguyên. Các sản phẩm của đề tài thoả mãn được những tiêu chí: (1) Sản phẩm góp phần đáp ứng nhu cầu vật tư nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững ở Tây Nguyên (2) Sản phẩm góp phần tạo ra nông sản sạch (cà phê và hồ tiêu), giúp tăng giá trị sử dụng, tăng giá nông sản, nâng cao vị thế thương hiệu nông sản vùng Tây Nguyên (3) Tạo sản phẩm hàng hoá (vật tư nông nghiệp) từ chính tài nguyên vi sinh vật bản địa của Tây Nguyên.
Về hiệu quả xã hội:
Để phát triển cà phê và hồ tiêu bền vững ở Tây Nguyên, cần thiết phải có những mô hình canh tác, những vật tư nông nghiệp phù hợp đáp ứng được nhu cầu của hoạt động sản xuất. Đề tài TN16C02 đóng góp 04 công nghệ sản xuất vật tư nông nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững, 04 quy trình và 04 mô hình ứng dụng phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, giúp giảm 35% phân bón hoá học, giảm trên 50% thuốc BVTV hoá học. Với các sản phẩm này, đề tài TN16C02 sẽ có hiệu quả xã hội tích cực trên nhiều mặt bao gồm cả kinh tế, xã hội và môi trường, góp phần phát triển bền vững Tây Nguyên.

Địa chỉ ứng dụng

Các nhà vườn trồng cà phê và hồ tiêu tại Huyện Đức Trọng và Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng