Thông tin Đề tài

Tên đề tài Các đặc trưng hình thái học và di truyền của các loài tảo hai roi thuộc nhóm Oceanica- chi Protoperidinium
Mã số đề tài GUST.STS.ĐT2017-KHB01
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Học viện Khoa học và Công nghệ
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình sau tiến sỹ tạo nguồn lực khoa học công nghệ cho Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên TS. Phan Tấn Lượm
Thời gian thực hiện 01/08/2017 - 31/08/2020
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát: Góp phần nghiên cứu khu hệ tảo đơn bào ở Việt Nam
Mục tiêu cụ thể: Làm sáng tỏ mối quan hệ di truyền và hình thái học của các loài Protoperidinium thuộc nhóm Oceanica.

 

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
•    Tổng số 19 taxa thuộc chi Protoperidinium, nhóm Oceanica đã được mô tả. Trong đó, có một (01) loài được mô tả có khả năng cao là mới cho khoa học Protoperidinium sp. nov., và một (01) loài Protoperidinium carum (Abé, 1981) Balech 1994 ghi nhận mới cho vùng biển Việt Nam và Đông Nam Á, hai (02) loài có khả năng là sự kết hợp mới P. curvicorne (Böhm, 1931) comb. nov. và P. quadrioceanicum comb. nov.
•    Tổng số 54 taxa thuộc chi Protoperidinium đã được xác định tại 4 trạm liên tục ngày đêm trong vịnh Vân Phong, Khánh Hòa vào tháng 4 năm 2017. Sự biến động số lượng loài và mật độ tế bào theo ngày đêm đã được phân tích.
•    Đặc điểm cấu trúc bề mặt vỏ của 47 loài của chi Protoperidinium được minh họa chi tiết bằng ảnh kính hiển vi điện tử quét (SEM).
•    Hai (02) bản thảo bài báo đã được chuẩn bị gửi đăng trong tạp chí thuộc SCI hoặc SCI-E:
+    “Protoperidinium vietnamensis sp. nov.: a new species of section oceanica (Peridiniales, Dinophyceae) from Vietnamese waters, and Protoperidinium curvicorne (Böhm, 1931) comb. nov.”
+    “Morphology and genetic analyses of Protoperidinium (Peridiniales, Dinophyceae) species of the section Divergentia Jörgensen, 1912”.
•    Cây phát sinh chủng loại của năm (05) loài Protoperidinium đã được xây dựng bao gồm: Protoperidinium curtipes, P. crassipes, P. curtipes f. asymmetricum, P. divergens, và P. grande. Trong đó, đã bổ sung dữ liệu 03 loài cho ngân hàng Gen, Protoperidinium cf. curtipes, P. curtipes f. asymmetricum,  and P. grande.

Những đóng góp mới

•    Đã công bố một (01) loài mới cho khoa học Protoperidinium smithii và mô tả lại loài Protoperidinium defectum từ các mẫu được thu thập tại vùng biển Ross Sea của Nam cực.
•    Đã ghi nhận mới loài Protoperidinium carum (Abé, 1981) Balech 1994 cho vùng biển Đông Nam Á, và loài Protoperidinium anomaloplaxum (Balech, 1964), Balech 1974 cho vùng biển châu á Thái Bình Dương.
•    Đã chuẩn bị một bản thảo với mô tả một loài mới cho khoa học Protoperidinium vietnamensis nov. sp. và một sự kết hợp mới cho loài Protoperidinium curvicorne (Böhm, 1931) comb. nov.
•    Đã bổ sung mới dữ liệu di truyền của 03 loài cho ngân hàng gen, bao gồm: Protoperidinium curtipes, Protoperidinium curtipes f. asymmetricum, và P. grande.

 

Ảnh nổi bật đề tài
1636513678823-137. phan tấn lượm.png