Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu cơ chế quản lý và xây dựng hệ thống nhận dạng đối với sản phẩm của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Mã số đề tài CTG.00004/19-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên Ths. Nguyễn Thị Hương Ly
Thời gian thực hiện 01/10/2019 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu cơ chế quản lý và xây dựng hệ thống nhận dạng sản phẩm làm cơ sở khoa học và thực tiễn hướng đến việc xây dựng một quy chế quản lý và sử dụng hệ thống nhận dạng đối với sản phẩm của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm bảo hộ thương hiệu và đẩy mạnh quảng bá, ứng dụng các sản phẩm khoa học công nghệ vào thực tiễn.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học: Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ
-    Về ứng dụng:
+ Thống kê phân loại các dạng sản phẩm của các đề tài khoa học công nghệ các cấp thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN phục vụ cho công tác quản lý các sản phẩm KHCN theo các đối tượng khác nhau.
+ Đề xuất các giải pháp là căn cứ và cơ sở để xây dựng cơ chế quản lý sản phẩm KHCN và hệ thống nhận dạng các sản phẩm KHCN

 

Những đóng góp mới

-    Đã thống kê và phân loại được gần 3000 đề tài, dự án KHCN các cấp thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN theo các dạng sản phẩm I, II, III theo quy định của Luật Khoa học công nghệ.
-    Đã dự thảo được 2 quy chế liên quan đến việc quản lý các sản phẩm KHCN chuyển giao và việc quảng bá, truyền thông các sản phẩm KHCN thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN