Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu cơ chế lưu giữ lại và quá trình phát tán của nguồn giống cá (trứng cá - cá bột) trong vịnh Nha Trang
Mã số đề tài VAST06.03/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hải dương học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học và Công nghệ biển (VAST06)
Họ và tên Võ Văn Quang
Thời gian thực hiện 01/01/2018 - 24/10/2019
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Có được cơ sở khoa học về cơ chế lưu giữ lại và phát tán nguồn giống (trứng cá - cá bột) của Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, phục vụ cho việc quản lý nguồn lợi, đa dạng sinh học và ứng dụng cho các Khu bảo tồn biển ở Việt Nam.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ Kết quả đề tài đã xác định được mật độ trung bình của trứng cá ở tầng mặt là 1.320 trứng trong 100m3 nước biển. Mật độ trung bình cá bột ở tầng mặt là 18 cá bột; tầng nưới dưới tầng mặt có mật độ cá bột xấp xỉ 10 cá thể trong 100m3. Xác định được khu vực phân bố trứng cá và cá bột tập trung một số khu vực chính vào tháng 9/2018, tháng 11/2018, tháng 5/2019, và tháng 7/2019. Xác định được mật độ trứng cá và cá bột ở các phân vùng khác nhau của Khu bảo tồn vịnh Nha Trang.
+ Đề tài xây dựng mô hình mô phỏng quá trình lưu giữ và phát tán nguồn giống trứng cá và cá bột trong các khu vực khác nhau của Khu bảo tồn vịnh Nha Trang.
+ Kết quả đề tài cũng đã xác dịnh được bãi đẻ của các nhóm loài chủ yếu như cá Cơm sọc xanh, giống cá Mó trong vùng nước Khu bảo tồn vịnh Nha Trang.
- Về ứng dụng:
+ Kết quả đề tài có được hiểu biết về qua trình lưu giữ và phát tán nguồn giống, là cơ sở khoa học quan trọng để áp dụng vào thiết lập các khu vực quản lý bãi đẻ và bãi ương dưỡng của cá trong Khu bảo tồn vịnh Nha Trang
+ Các kết quả nghiên cứu của đề tài làm tiền đề để triển khai nghiên cứu ứng dụng cho các Khu bảo tồn biển ở Việt Nam trong công tác bảo vệ bãi đẻ bãi ương dưỡng cá con, nhằm bổ sung các giải pháp quản lý hiệu quả nguồn lợi trong các khu Bảo tồn biển.

Những đóng góp mới

Kết quả đề tài là cơ sở khoa học đề xuất các phân khu bảo tồn các bãi đẻ và ương dưỡng cá trong Khu bảo tồn Vịnh Nha Trang. Kết quả đề tài đã xây dựng được mô hình mô phỏng quá trình phát tán trứng cá trong Khu bảo tồn Vịnh Nha Trang. Nhóm nghiên cứu phát hiện 3 loài cá mới cho khoa học, góp phần vào mô tả tính đa dạng sinh học biển Việt Nam. Trong thời gian nghiên cứu, đề tài đã công bố được 3 bài báo trên tạp chí quốc tế (SCI-E), 3 bài báo trong nước; hỗ trợ đào tạo được 01 thạc sỹ.

Địa chỉ ứng dụng

Ban Quản lý Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang

Kiến nghị

Cần có nghiên cứu chi tiết hơn về phát triển phôi của trứng các loài thuộc giống cá mó Scarus spp., kết hợp định loại trứng cá bằng chỉ thị sinh học phân tử nhằm phụ vục cho việc nghiên cứu bảo tồn.

Ảnh nổi bật đề tài
1632291733723-93.vovanquang.png