Thông tin Đề tài

Tên đề tài Phân loại một số nhóm bò sát thuộc họ Thằn lằn bóng (Scincidae) và họ Nhông (Agamidae) ở phía Nam Việt Nam dựa trên dữ liệu trình tự DNA kết hợp với hình thái bên ngoài.
Mã số đề tài ĐLTE00.09/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh học Nhiệt đới
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Độc lập trẻ cấp Viện
Họ và tên TS. Nguyễn Ngọc Sang
Thời gian thực hiện 01/01/2018 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Kết hợp dữ liệu hình thái và trình tự DNA để phân loại một số nhóm bò sát thuộc họ Thằn lằn bóng và họ Nhông có hình thái tương tự.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: đóng góp hai loài thằn lằn bóng mới cho khoa học (Sphenomorphus yersini và Scincella baraensis).
- Về ứng dụng: kết quả từ đề tài qua ba bài báo khoa học bằng tiếng Anh đăng trên tạp chí quốc tế và trong nước có thể được sử dụng cho các nghiên cứu khác.

 

Những đóng góp mới

Mô tả hai loài mới cho khoa học; bổ sung dữ liệu phân bố và hình thái cho các loài hiếm gặp trong giống Sphenomorphus.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):

  1. Nguyen, S.N., Nguyen, L.T., Nguyen, V.D.H., Orlov, N.L. & Murphy, R.W. (2018) A new skink of the genus Sphenomorphus Fitzinger, 1843 (Squamata: Scincidae) from Hon Ba Nature Reserve, southern Vietnam. Zootaxa, 4438, 313–326.
  2. Nguyen, S.N., Nguyen, V.D.H., Nguyen, L.T. & Murphy, R.W. (2020) A new skink of the genus Scincella Mittleman, 1950 (Squamata: Scincidae) from southern Vietnam. Zootaxa, 4868, 423–434.
  3. Le, M.V., Nguyen, L.T., Vo, B.D., Murphy, R.W., Nguyen, V.D.H. & Nguyen, S.N. (2020) A review of the genus Sphenomorphus Fitzinger, 1843 (Squamata: Scincidae) in southern Vietnam, with additional data on S. sheai and S. tridigitus. Science & Technology Development Journal, 23, 470–478.

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):

  • 50 mẫu vật (3-5 cá thể/loài) của 10 loài bò sát thuộc họ Thằn lằn bóng (Scincidae) và họ Nhông (Agamidae) được lưu trong cồn 70 độ và bàn giao cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam để lưu giữ. 50 mẫu mô tương ứng với 50 mẫu vật trên cũng được gửi kèm.
Ảnh nổi bật đề tài
1624346763505-dt78.png