Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu thành phần hóa học và tạo chế phẩm có tác dụng bảo vệ gan từ cây An xoa (Helicteres hirsuta Lour.) họ Trôm ở Việt Nam
Mã số đề tài VAST04.03/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Đa dạng sinh học và các hợp chất có hoạt tính sinh học (VAST04)
Họ và tên Nguyễn Thanh Trà
Chức danh, học hàm, học vị chủ nhiệm TS.
Thời gian thực hiện 01/01/2018 - 31/12/2019
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất chính có hoạt tính sinh học (chống oxy hóa, bảo vệ gan) từ thân và lá cây An xoa (Helicteres hirsuta L.) thu hái ở Việt Nam.
- Định hướng tạo chế phẩm có khả năng bảo vệ gan từ cây An xoa. 

Kết quả chính của đề tài

* Về khoa học:
-Đã thu mẫu cây An xoa (bao gồm thân và lá) ở Thừa Thiên –Huế.
-Đã nghiên cứu thành phần hóa học của cây An xoa: phân lập và xác định cấu trúc của 21 hợp chất từ thân và lá cây An xoa, trong đó có 1 hợp chất mới.
-Đã thử hoạt tính chống oxy hóa tế bào gan của các chất sạch phân lập được.
*Về ứng dụng:
-Đã xây dựng được quy trình điều chế chế phẩm quy mô 10kg nguyên liệu/mẻ
-Đã tạo được 78,4g chế phẩm có tác dụng bảo vệ gan từ cặn chiết EtOAc của thân và lá cây An xoa.
-Đã thử độc tính cấp của chế phẩm. Chế phẩm không gây độc theo đường uống khi thử tới liều 10.000mg/kg thể trọng. 
-Đã thử hoạt tính bảo vệ gan của chế phẩm ở mô hình chuột thử nghiệm.
-Đã định lượng hàm lượng flavonoid tổng số trong mẫu chế phẩm
-Đã xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho chế phẩm.

Những đóng góp mới

- Đã phân lập và xác định cấu trúc hóa học của 21 hợp chất từ thân và lá cây An xoa, trong đó có 01 chất mới khung benzofurane. 
-Lần đầu tiên nghiên cứu hoạt tính bảo vệ tế gan của các chất sạch cây An xoa trên mô hình tế bào gan chuột phân lập trực tiếp với tác nhân oxy hóa mạnh H2O2.    
-Lần đầu tiên nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan của chế phẩm GAN-HELIC trên mô hình chuột thử nghiệm. Kết quả cho thấy chế phẩm có tác dụng bảo vệ gan ở liều 3000mg/kg thể trọng theo đường uống.     

Sản phẩm đề tài

-Hồ sơ xác định cấu trúc hóa học của 21 chất sạch phân lập được.
-Quy trình tạo chế phẩm có tác dụng bảo vệ gan với quy mô 10kg nguyên liệu/mẻ.
-Chế phẩm GAN-HELIC có tác dụng bảo vệ gan.
-Báo cáo kết quả thử tác dụng bảo vệ gan trên mô hình chuột thí nghiệm của chế phẩm
-Báo cáo kết quả về thử độc tính cấp của chế phẩm.
-01 bài báo quốc tế SCI-E : được đăng trên tạp chí Natural Product Communications (2019)
-01 bài báo VAST2: được đăng trên Tạp chí Hóa học (2019)
-01 Thạc sỹ đã bảo vệ tháng 5 năm 2019.

Ảnh nổi bật đề tài
1591758919783-anh38 5.jpg