Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu thành phần hóa học một số sinh vật biển thu thập được trong nhiệm vụ tàu nghiên cứu biển “Viện sỹ Oparin” khảo sát tại Việt Nam lần thứ 6
Mã số đề tài QTRU04.04/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hóa sinh biển
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên Nguyễn Hoài Nam
Chức danh, học hàm, học vị chủ nhiệm TS.
Thời gian thực hiện 01/06/2018 - 31/12/2019
Tổng kinh phí 1200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài
  - Phân lập, xác định cấu trúc hóa học và khảo sát được hoạt tính sinh học một số hợp chất từ các mẫu sinh vật biển (lượng nhiều) thu được trong chuyến khảo sát lần thứ 6
    - Góp phần hợp tác đào tạo cán bộ theo hướng nghiên cứu.
Kết quả chính của đề tài

+ Đã tham gia chuyến khảo sát thuộc chương trình khảo sát của tàu Viện sĩ Oparin lần thứ 6 tại Việt Nam, trong chuyến đi đã thu thập được nhóm đối tượng mẫu thuộc San hô mềm, Hải  miên và vi sinh vật biển. 
+ Đã tiến hành phân lập được 05 hợp chất từ đối tượng san hô mềm Dendronephthya mucronata và 06 hợp chất từ loài San hô mềm Sinularia digitata. Kết quả xác định cấu trúc cho thấy các hợp chất dendronephthyone A-C (DES1-DES3) là các hợp chất mới, hiếm gặp trên đối tượng san hô. Lần đầu tiên phát hiện  được hợp chất (1R*,2E,4R*,7E,10S*,11S*,12R*)-10,18-diacetoxydolabella-2,7-dien-6-one (SHM03.10) có bộ khung ditecpen dạng dolabella và suberosanone B (DES4) ở đối tượng san hô mềm ở Việt Nam. Các hợp chất còn lại là các hợp chất đã biết thường có ở san hô mềm trên thế giới và ở Việt nam: Emblide (SHM03.8), sarcophine (SHM03.6), 3R-4-[(2R,4S)]-4-acetoxy-2-hydroxy-2,6,6-trimethylcyclohexylidene]but-3-en-2-one (SHM03.5), 3β-hydroxypregna-5,16-dien-20-one (SHM03.3) và 3-hydroxyandrost-5-en-17-one (SHM03.2).
+ Đã tiến hành nghiên cứu hoạt tính gây độc tế bào trên ba dòng tế bào ung thư người thử nghiệm (ung thư phổi A549, ung thư cổ tử cung Hela và ung thư tuyến tụy PANC-1). Kết quả cho thấy, hợp chất suberosanone B (DES4) có khả năng ức chế mạnh và chọn lọc dòng tế bào ung thư thử nghiệm HeLa với IC50 = 14.45 ± 1.34 M (chất đối chứng dương camptothecin: IC50 = 0.20 ± 0.06 M). Các hợp chất khác không thể hiện hoạt tính mạnh ở nồng độ thử nghiệm.
+ Đã cử được 01 lượt cán bộ phía Việt Nam sang Nga học tập kinh nghiệm, trao đổi với phía Nga giải quyết những vấn đề khó thực hiện tại Việt Nam.

Những đóng góp mới

Đã phân lập và xác định được cấu trúc hóa học của 03 hợp chất mới là dendronephthyone A-C từ loài san hô mềm Dendronephthya mucronata.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố: 
+ 01 Công trình trên tạp chí ISI: Ngoc NT, Hanh TTH, Nguyen HD, Quang TH, Cuong NX, Nam NH, Thung DC, Ngai ND, Kiem PV, Minh CV. Bicyclic lactones from the octocoral Dendronephthya mucronata. Nat Prod Res. 2019, DOI: 10.1080/14786419.2019.1643860.
+ 01 Công trình trên tạp chí Quốc gia: Nguyen Thi Huong, Ninh Thi Ngoc, Tran Thi Hong Hanh, Tran Hong Quang, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Hoai Nam, Chau Van Minh, Chemical constitutents from the Soft coral Sinularia digitata, Vietnam Journal of Chemistry, 2019, 57(5), 636-640.

Ảnh nổi bật đề tài
1591173331250-Oparin 6.png