Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu sự biểu hiện các gen vạn tiềm năng của tế bào hạt buồng trứng bò và đánh giá khả năng biệt hóa thành tế bào thần kinh và tế bào sụn
Mã số đề tài VAST02.03/17-18
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh học Nhiệt đới
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ sinh học (VAST02)
Họ và tên Lê Thành Long
Chức danh, học hàm, học vị chủ nhiệm TS
Thời gian thực hiện 01/01/2017 - 01/12/2018
Tổng kinh phí 600.000.000 VNĐ
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Đánh giá được sự biểu hiện của các gen vạn tiềm năng của tế bào hạt tế bào buồng trứng bò và khả năng biệt hóa thành tế bào thần kinh và tế bào sụn

Kết quả chính của đề tài
  • Về khoa học: Hoàn thành các nôi dung khoa học đã đề ra, hoàn thành đào tạo 1 thạc sĩ, công bố 3 bài báo (1 bài trên tạp chí Công nghệ Sinh học, 1 bài đã được đăng trên tạp chí Animal Reproduction thuộc danh mục SCIE), 1 bài đã được đăng trên tạp chí Cell Cycle thuộc danh mục SCIE) thiết lập được quy trình phân lập và nuôi cấy tế bào hạt buồng trứng bò.
  • Về ứng dụng: Nghiên cứu này có thể được sử dụng làm cơ sở cho các nghiên cứu phân lập nuôi cấy và đánh giá tiềm năng gốc của tế bào hạt buồng trứng người.

Những đóng góp mới kết quả đề tài đã chứng minh được sự tồn tại của tế bào hạt có tính gốc trong buồng trứng bò.
Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 3 bài báo:

1. Lê Thành Long, Phạm Thanh Liêm, Hồ Nguyễn Quỳnh Chi, Đoàn Chính Chung, Diệp Trung Cang, Hoàng Nghĩa Sơn, Đánh giá sự biến đổi hình thái và biểu hiện một số gen đa tiềm năng của tế bào hạt buồng trứng bò trong nuôi cấy in vitro, Tạp chí Công nghệ sinh học, 15 (3A) 2017.

2. Hoang NS, Ho NQC, Doan CC, Nguyen TPT, Tran THD & Le TL. Evaluation of stemness marker expression  in bovine ovarian granulosa cells. Animal Reproduction 2019, 16(2): 277-281. (SCIE)

3. Hoang NS, Ho NQC, Doan CC & Le TL. Morphological changes during replicative senescence in bovine ovarian granulosa cells, Cell Cycle, 18(13), 2019, 1490-1497, DOI: 10.1080/15384101.2019.1624108. (SCIE)

Ảnh nổi bật đề tài
1563505573416-lethanhlong1.jpg