Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu, phát triển hệ đo quang phổ bơm-dò ứng dụng nghiên cứu quang phổ cực nhanh
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Vật lý
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ (VAST01)
Họ và tên PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài
 • Nghiên cứu, phát triển hệ quang phổ bơm-dò cho phép nghiên cứu quá trình động học phân tử với phân giải thời gian 150 femtô giây
 • Sử dụng hệ quang phổ bơn dò nghiên cứu thử nghiệm quá trình động học cực nhanh xảy ra trong phân tử, vật liệu nano.
 • Tăng cường năng lực nghiên cứu
 • Góp phần đào tạo cán bộ trong lĩnh vực quang phổ cực nhanh.
Kết quả chính của đề tài
 • Phát triển thành công hệ quang phổ bơm - dò sử dung laser femto giây Ti-Sapphire Tsunami (Spectra physics) với bước sóng bơm từ 700-100 nm, bước sóng dò có thể đơn sắc hoặc supercontinuum. Thời gian trễ xung bơm và xung dò có thể lên tới 2 ns.
 • Kết quả thử nghiệm trên các mẫu đo chuẩn như malachite green, chấm lượng tử CdSe cho kết quả phù hợp với các kết quả đã công bố.
 • Sử dụng hệ quang phổ bơm - dò nghiên cứu tính chất động học của màng Niken Phthalocyanine chứa nano bạc.

Một số hình ảnh của đề tài:

T4.37ntbinh1

T4.37ntbinh2

T4.37ntbinh3

Những đóng góp mới
 • Phát triển hệ thiết bị sử dụng kỹ thuật hoàn toàn mới nghiên cứu tính chất quang động học của vật liệu
 • Phát triển thành công thiết bị này mở ra hướng nghiên cứu mới tại Việt Nam là nghiên cứu các quá trình quang động động học troang khoảng thời gin từ pico giây đến femto giây mà trước đây chúnh ta thường phải thực hiện tại nước ngoài.
Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố

 1. V. Buganov, A.D. Zamkovets, A.N. Ponyavina, S.A. Tikhomirov, M. H. Pham, B.T. Nguyen, H. D. Nguyen, “Silver nanoparticle effect on spectral-kinetic properties of thin nickel phthalocyanine films”, Plasmonics, 2018, https://doi.org/10.1007/s11468-018-0798-z.
 2. Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đình Công, Ngô Đức Hạnh, Vũ Thị Bích, “Phát triển hệ quang phổ bơm - dò ứng dụng nghiên cứu quá trình động học của vật liệu nano”, Kỷ yếu Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu lần thứ 2017, pp 326-329.
 3. Pham Huy Thong, Nguyen Xuan Tu, Pham Van Duong, Nguyen Thanh Binh, and Pham Hong Minh, “Amplification of ultrashort Titan-Sapphire laser pulses using chirped-pulse amplification technique”, Submited to “Communication in Physics”, 2018

- Sản phẩm về đào tạo: 01 thạc sĩ:

 • Ngô Đức Hạnh , “Nghiên cứu kỹ thuật quang phổ bơm dò ứng dụng trong nghiên cứu tính chất quang động học của vật liệu nano” - Chuyên ngành: Quang học, Bảo vệ tháng 7/ 2016