Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xử lý asen trong nước giếng khoan bằng công nghệ keo tụ điện hóa ở quy mô cụm dân cư - Mã số đề tài: VAST07.02/17-18
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Môi trường và Năng lượng (VAST07)
Họ và tên PGS.TS. Phan Thị Bình
Thời gian thực hiện 01/01/2017 - 01/01/2018
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài
 • Xây dựng được quy trình xử lý asen bằng công nghệ keo tụ điện hóa đối với nước giếng khoan.
 • Áp dụng công nghệ keo tụ điện hóa để chế tạo bộ xử lý asen cho nước giếng khoan ở quy mô cụm dân cư nhằm phục vụ cho các vùng bị nhiễm asen.
Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:

 • Đã chứng minh vật liệu anot thép CT3 có khả năng xử lý asen bằng công nghệ keo tụ điện hóa tốt hơn so với nhôm.
 • Đã nghiên cứu xử lý asen trong nước giếng khoan bằng công nghệ keo tụ điện hóa theo mẻ cho thấy khi áp dòng không đổi phù hợp (2 mA/cm2) thì thời gian xử lý asen kéo dài 15 đến 45 phút trong dải nồng độ asen ban đầu 251 ÷821 µg/l, trong khi khi áp điện thế không đổi phù hợp (6V) thì thời gian xử lý asen tối đa là 5 phút từ nồng độ asen ban đầu ≤ 800 µg/l. Hiệu suất xử lý theo mẻ đạt 98-99% trong cả hai trường hợp.
 • Đã nghiên cứu xử lý asen trong nước giếng khoan bằng công nghệ keo tụ điện hóa ở điều kiện liên tục. Bình điện hóa phù hợp có kích thước tối ưu với chiều cao 35 mm, đường kính trong 29 mm, điện cực catot là thép không rỉ 304 có đường kính trong 29 mm và chiều cao 35 mm, điện cực anot là thép CT3 có đường kính 6 mm và chiều cao 35 mm. Thời gian xử lý xảy ra rất nhanh (< 1 phút) để đạt được quy định của WHO (10 µg/l). Hiệu suất xử lý cao, đạt 98,85-99,5% khi lưu lượng là 400 và 100 ml/phút tương ứng từ nồng độ asen ban đầu 282 µg/l.
 • Đã chế tạo thành công bộ xử lý asen trong nước giếng khoan bằng công nghệ keo tụ điện hóa áp điện thế không đổi 6 V và đề xuất quy trình xử lý asen trong nước giếng khoan bằng công nghệ này có thể đạt lưu lượng tới 1200 ml/phút (tương đương 1,7 m3/ngày) nếu nồng độ asen ban đầu ≤ 282 µg/l.

Về ứng dụng:

 • Đã xử lý mẫu thực với kết quả đạt hiệu suất 99,67% từ nồng độ asen ban đầu là 90,16 µg/l.

Một số hình ảnh của đề tài:

T4.36ptbinh1

Những đóng góp mới
 • Đã chế tạo thành công bộ xử lý asen trong nước giếng khoan bằng công nghệ keo tụ điện hóa áp điện thế không đổi 6 V. Hiệu quả xử lý asen nhanh, thao tác đơn gian, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.
 • Đề xuất quy trình xử lý asen trong nước giếng khoan bằng công nghệ này có thể đạt lưu lượng tới 1200 ml/phút (tương đương 1,7 m3/ngày) từ nồng độ asen ban đầu ≤ 282 µg/l.
Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố: 6 bài đã công bố, trong đó 1 bài báo quốc tế (SCIE), 3 bài báo quốc gia, 2 bài tại Hội nghị khoa học quốc tế.

Các sản phẩm cụ thể: 5 bộ xử lý asen bằng công nghệ keo tụ điện hóa, công suất 1,7 m3/ngày.

Các sản phẩm khác:

 • 1 quy trình công nghệ xử lý asen bằng keo tụ điện hóa
 • Đào tạo thành công 1 thạc sĩ
Địa chỉ ứng dụng

Kết quả đề tài có thể áp dụng cho mô hình hộ gia đình hoặc cụm dân cư, nơi có nguồn nước giếng khoan bị nhiễm asen vượt quy định của WHO.

* Kiến nghị:

Đề nghị được tiếp tục hỗ trợ kinh phí để hoàn thiện công nghệ này áp dụng vào thực tế.