Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu phương pháp và xây dựng phần mềm tính tối ưu trào lưu công suất trong lưới điện microgrid có xét tới sự phụ thuộc vào tần số và điện áp của nguồn phát và phụ tải -
Mã số đề tài VAST07.03/17-18
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Năng lượng
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Môi trường và Năng lượng (VAST07)
Họ và tên TS. Nguyễn Quang Ninh
Thời gian thực hiện 01/01/2017 - 01/01/2018
Tổng kinh phí 600.000.000 đồng
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu phương pháp và xây dựng phần mềm tính tối ưu trào lưu công suất trong lưới điện microgrid vận hành độc lập có xét tới sự phụ thuộc vào tần số và điện áp của nguồn phát và phụ tải.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
Đề tài đã đề xuất được phương pháp tính tối ưu trào lưu công suất trong lưới điện microgrid vận hành độc lập có xét tới sự phụ thuộc vào tần số và điện áp của nguồn phát và phụ tải dựa trên thuật toán GSO. Đề tài cũng đã xây dựng được mô đun phần mềm vận hành trên môi trường mat lab, tính toán thử nghiệm cho các lưới điện IEEE thử nghiệm để minh chứng cho tính hiệu quả của phương pháp đề xuất và phần mềm xây dựng.

- Về ứng dụng:
Kết quả của đề tài có thể được ứng dụng trong điều khiển, vận hành các lưới điện microgrids vận hành độc lập, đây là mô hình lưới sẽ xuất hiện nhiều và chủ đạo trong hệ thống điện Việt Nam sau này.

Một số hình ảnh của đề tài:

t4.24nqninh1

Những đóng góp mới
  • Quy trình ứng dụng thuật toán GSO để tính toán tối ưu hóa trào lưu công suất cho lưới microgrids vận hành độc lập đã được các tác giả đề xuất.
  • Phương pháp giải bài toán trào lưu công suất 3 pha cân bằng và 3 pha không cân bằng đã được các tác giả giới thiệu và xây dựng được công cụ tính toán hiệu quả trên môi trường matlab. Đây là phương pháp mới, sẽ được thay thế các phương pháp truyền thống trong bối cảnh hệ thống điện Việt Nam có các nguồn dần dần tương đương nhau về quy mô công suất, không có nguồn nào thực sự là vô cùng lớn để đảm trách nhiệm vụ điều tần trong hệ thống.
Địa chỉ ứng dụng

Dự kiến sẽ áp dụng trong điều khiển vận hành các lưới điện microgrids vận hành độc lập khi loại hình lưới này xuất hiện, phổ biến trong tương lai.