Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu hữu ích từ tro xỉ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân – Bình Thuận - Mã số đề tài: VAST03.02/17-18
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Vật liệu
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học Vật liệu (VAST03)
Họ và tên ThS. Hồ Ngọc Hùng
Thời gian thực hiện 01/01/2017 - 01/01/2018
Tổng kinh phí 600 triệu
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Triển khai giải pháp xử lý tro xỉ một cách khép kín, đồng bộ và triệt để nhằm giảm thiểu ở mức tối đa ảnh hưởng đến môi trường không khí, môi trường đất, môi trường nước là những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, kết hợp với tận thu tái sử dụng các sản phẩm sau xử lý.

Kết quả chính của đề tài
  • Đã xây dựng được quy trình công nghệ xử lý khép kín, đồng bộ và triệt để tro xỉ nhà máy nhiệt điện
  • Quá trình tuyển đã thu được 15 kg xỉ ron đáp ứng tiêu chuẩn làm phụ gia xi măng, gạch cốt liệu và 15 kg than đạt tiêu chuẩn nhiệt lượng Q> 5000 Kcal/kg có thể quay lại làm nhiên liệu đốt.
  • Đã xây dựng quy trình công nghệ sản xuất geopolymer có mác 300
  • Đã đúc được 07 mẫu cấu kiện bê tông đúc sẵn tạo mảng bê tông liên kế gài tự chèn 3 chiều
  • Đã chế tạo được 20 kg sản phẩm lớp móng mặt đường có sử dụng tro bay làm phụ gia. Bước đầu đánh giá khả năng ứng dụng và tính khả thi trong các công trình giao thông.

Một số hình ảnh của đề tài:

t3.hnhung1

t3.hnhung2

t3.hnhung3

t3.hnhung4

Những đóng góp mới

Đề tài đã nghiên cứu được quy trình công nghệ tuyển nổi tro xỉ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, Bình Thuận. Sản phẩm tro bay đã được nghiên cứu ứng dụng thử nghiệm sản xuất bê tông geopolymer. Đây là một hướng chế tạo vật liệu mới, đồng thời làm giảm ô nhiễm môi trường.

Sản phẩm đề tài

- Đã công bố 01 bài báo trên tạp chí quốc gia.

  1. Hồ Ngọc Hùng, Đông Văn Đồng, Dương Mạnh Hùng, “Nghiên cứu công nghệ tuyển tro xỉ của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân – Bình Thuận”. Tạp chí công nghiệp Mỏ Số 6 – 2017 trang1 – 3

- 01 Giải pháp hữu ích đã được chấp nhận đơn

Địa chỉ ứng dụng

* Kiến nghị:

Viện Hàn lâm tiếp tục hỗ trợ cho nhóm đề tài phát triển hướng nghiên cứu ứng dụng vật liệu hữu ích từ tro xỉ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, Bình Thuận ở quy mô pilot.