Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu diễn biến xâm nhập mặn nước dưới đất thành phố Đà Nẵng – Đề xuất các giải pháp khai thác hợp lý - Mã số đề tài: VAST.NĐP.04/16-17
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa lý
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Họ và tên TS. Hoàng Thanh Sơn
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2018
Tổng kinh phí 1.486.188.000 đồng, trong đó: - VAST: 700.000.000 đồng- Thành phố Đà Nẵng: 786.188.000 đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài
 • Xác định được diễn biến xâm nhập mặn nước dưới đất TP. Đà Nẵng.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về nước dưới đất của TP. Đà Nẵng.
 • Đề xuất được các giải pháp kiểm soát xâm nhập mặn nước dưới đất và các giải pháp khai thác hợp lý nước dưới đất làm cơ sở khoa học cho các nhà quản lý trong quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội của TP Đà Nẵng.
Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
Bổ sung phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khi nghiên cứu về xâm nhập mặn nước dưới đất khu vực ven biển.
- Về ứng dụng:
Cung cấp cơ sở khoa học để khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước dưới đất phục vụ các mục đích phát triển kinh tế - xã hội trên quan điểm phát triển bền vững.

Một số hình ảnh của đề tài:

htson2

htson1

Những đóng góp mới
 • Xác định lại trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất (phần nước nhạt) từng khu vực của vùng nghiên cứu.
 • Đề xuất các công trình khai thác nước với trữ lượng khai thác hợp lý để không làm ranh giới mặn – nhạt trong tầng chứa nước tiến sâu vào lục địa.
Sản phẩm đề tài
 • Bản đồ hiện trạng xâm nhập mặn nước dưới đất mùa khô tỷ lệ 1/50.000.
 • Bản đồ dự tính xâm nhập mặn nước dưới đất mùa khô đến năm 2030.
 • Mô hình mô phỏng lan truyền mặn nước dưới đất.
 • Đề xuất các giải pháp ngăn ngừa xâm nhập mặn nước dưới đất thành phố Đà Nẵng làm cơ sở khoa học cho việc khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước dưới đất phục vụ sinh hoạt và sản xuất.
 • Cơ sở dữ liệu GIS đồng bộ liên quan đến xâm nhập mặn của thành phố Đà Nẵng
 • Công bố 01 bài báo: Hiện trạng xâm nhập mặn nước dưới đất vùng thành phố Đà Nẵng và giải pháp khai thác hợp lý- Tạp chí khoa học kỹ thuật mỏ địa chất 2017.
 • Tham luận tại Hội thảo quốc tế: Researching on developing the decision support system for salinity control operation and management in Vu Gia – Thu Bon river basin. International Conference of Fluid Machinery and Automation Systems - ICFMAS2018.
 • Tham gia đào tạo 01 thạc sĩ chuyên ngành thủy văn học năm 2017 tại Trường Đại học Tài nguyên môi trường.
Địa chỉ ứng dụng

Kết quả của đề tài sẽ được ứng dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.