Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu các chất có tác dụng chống viêm từ cây Vú bò (Ficus hirta Vahl.) của Việt Nam - Mã số đề tài: VAST04.06/17-18
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Đa dạng sinh học và các hợp chất có hoạt tính sinh học (VAST04)
Họ và tên TS. Nguyễn Thanh Tâm
Thời gian thực hiện 01/01/2017 - 01/01/2018
Tổng kinh phí 600.000.000 đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Có được kết luận về thành phần hóa học có tác dụng chống viêm từ cây Vú bò của Việt Nam

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:

  • Từ rễ cây Vú bò thu hái tại Tuyên Quang đã phân lập và xác định cấu trúc hóa học của 01 hợp chất mới, 5-O-[β-D-apiofuranosyl-(1→2)-β-D-glucopyranosyl]bergaptol (1), 01 hợp chất lần đầu tiên được phân lập từ thiên nhiên, 6,7-furano-hydrocoumaric acid methyl ester (6) cùng với 09 hợp chất đã biết gồm 06 phenolic, bergapten (2), psoralene (3), umbelliferone (4), 6-carboxy-umbelliferone (5), picraquassioside A (7), rutin (8); 01 nucleoside, adenosine (9); và 02 saccharide, ethyl-β-D-fructofuranoside (10), ethyl-β-D-glucopyranoside (11).
  • Kết quả thử hoạt tính ức chế sản sinh NO trong tế bào RAW 264.7 được kích thích bằng LPS của các dịch chiết và chất phân lập được cho thấy 03 dịch chiết hexane, ethyl acetate và butanol thể hiện hoạt tính ức chế trung bình và yếu với giá trị IC50 lần lượt là 65.39, 27.35 và 96.63 µg/mL; Các hợp chất 2, 3, 5, 6, 9 thể hiện hoạt tính với IC50 = 54.31 – 76.14 µg/mL. Các mẫu còn lại chưa thể hiện hoạt tính ở các nồng độ nghiên cứu.
  • Xây dựng được quy trình chiết tách giàu hợp chất 2, 3 từ rễ cây Vú bò tạo chế phẩm FH có hoạt tính kháng viêm.
  • Nghiên cứu hoạt tính kháng viêm của chế phẩm FH trên chuột bị gây viêm bởi carrageenan cho thấy ở các mức liều 250 mg/kg và 500 mg/kg chế phẩm đều thể hiện khả năng ức chế sự sưng phù chân chuột (P<0,05) so với đối chứng
  • Chế phẩm FH không gây độc tính cấp cho chuột nhắt trắng, không xác định được giá trị LD50 bằng đường uống với các mức liều 6000-10000mg/kg thể trọng chuột.

Một số hình ảnh của đề tài:

nttam1

Những đóng góp mới

- Đây là lần đầu tiên cây Vú bò ở Việt Nam được nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học.
- Kết quả thử hoạt tính ức chế NO trong tế bào RAW 264.7 được kích thích bằng LPS của các cặn chiết rễ cây Vú bò thu hái tại tỉnh Tuyên Quang chỉ ra rằng, các dịch chiết n-hexane, ethyl acetate và butanol đều có hoạt tính ức chế sự hình thành NO.
- Đã phân lập và xác định cấu trúc hóa học 01 chất mới 5-O-[β-D-apiofuranosyl-(1→2)-β-D-glucopyranosyl]bergaptol (1), 01 hợp chất lần đầu tiên được phân lập từ thiên nhiên 6,7-furano-hydrocoumaric acid methyl ester (6), cùng 09 hợp chất đã biết, trong đó có 06 phenolic, bergapten (2), psoralene (3), umbelliferone (4), 6-carboxy-umbelliferone (5), picraquassioside A (7), rutin (8); 01 nucleoside, adenosine (9); và 02 saccharide, ethyl-β-D-fructofuranoside (10), ethyl-β-D-glucopyranoside (11).
- Các hợp chất 1, 6, 7 đã được nghiên cứu hoạt tính kháng viêm thông qua sự ức chế hình thành NO trong đại thưc bào RAW 264.7 bị kích thích viêm bằng LPS.

Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố:
- 01 bài báo quốc tế SCIE:
Tran Duc Dai, Nguyen Thanh Tam, Dao Duc Thien, Nguyen Hoang Sa, Trinh Thi Thuy, Nguyen Thi Hoang Anh and Tran Duc Quan. A new furanocoumarin glycoside from the roots of Ficus hirta. Letters in Organic Chemistry 15(12), 1007-1011, 2018.
- 01 bài báo trong nước:
Dao Duc Thien, Tran Duc Dai, Nguyen Thi Thanh Huong, Vu Thi Huong, Nguyen Hoang Sa, Trinh Thi Thuy, Nguyen Thi Hoang Anh, Tran Duc Quan, Nguyen Thanh Tam. Phenolics from the roots of Ficus hirta. Vietnam Journal of Chemistry 56(4e), 32-35, 2018.
- Các sản phẩm khác:
Tham gia đào tạo 01 Tiến sĩ, đào tạo 01 Thạc sĩ:
+ “Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của hai loài Ngọc Cẩu (Balanophora laxiflora Hemst) và Vú bò (Ficus hirta Vahl.)”. NCS. Trần Đức Đại.
“Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của rễ cây Vú bò (Ficus hirta Vahl.) phân bố tại tỉnh Nam Định”. Thạc sĩ Vũ Thị Hường.