Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu thực trạng và biện pháp kỹ thuật tổng hợp duy trì, nâng cao độ phì đất góp phần tăng năng suất và ổn định chất lượng vải thiều tỉnh Bắc Giang - Mã số đề tài: VAST.NĐP.03/16-17
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa lý
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Họ và tên Nguyễn Đức Thành
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2018
Tổng kinh phí 1.400 triệu đồngtrong đó: - VAST: 700 triệu đồng- Bộ, ngành, địa phương: 700 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chung:
Xác định được các biện pháp kỹ thuật thích hợp cho đất trồng vải thiều tại Lục Ngạn và Tân Yên nhằm tăng năng suất và chất lượng qua đó góp phần tăng thu nhập cho người dân.
Mục tiêu cụ thể:

 • Xác định được thực trạng độ phì đất trồng vải thiều và yếu tố hạn chế chính đến năng suất, chất lượng vải thiều tại huyện Lục Ngạn và Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
 • Đề xuất các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm duy trì và nâng cao độ phì của đất góp phần tăng năng suất, ổn định chất lượng vải thiều.
 •  Xây dựng 05 mô hình trình diễn áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp, năng suất vải thiều tăng tối thiểu 10%.
Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
Xác định được thực trạng độ phì đất trồng vải thiều và yếu tố hạn chế chính đến năng suất, chất lượng vải thiều tại huyện Lục Ngạn và Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
Đề xuất các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm duy trì và nâng cao độ phì của đất góp phần tăng năng suất, ổn định chất lượng vải thiều

- Về ứng dụng:
Xây dựng 05 mô hình tại huyện Lục Ngạn có diện tích là 10.5 ha. Huyện Tân Yên có diện tích 5.5 ha. Có tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế để tăng năng suất và ổn định chất lượng vải thiều. Năng suất vải thiều tăng 15% vụ năm 2017.

Một số hình ảnh của đề tài: 

ndthanh1

ndthanh2

ndthanh3

ndthanh4

Những đóng góp mới

Mô hình trình diễn canh tác vải thiều có áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp duy trình và nâng cao độ phì của đất góp phần tăng năng suất, ổn định chất lượng vải thiều.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):

 1.  Thực trạng độ phì của đất chuyên canh vải thiều ở huyện Lục Ngạn và Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (Tạp chí Khoa học đất, số 51-2017, trang 17-22).
 2.  Nghiên cứu, đánh giá thực trạng độ phì đất tại huyện Lục Ngạn và Tân Yên tỉnh Bắc Giang. (Kỷ yếu hội thảo 25 năm ngày thành lập ngành KHCN tỉnh Bắc Giang, năm 2017).

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):

 1. Báo cáo thực trạng canh tác và tính bền vững của các vùng trồng vải thiều tại huyện Lục Ngạn và Tân Yên.
 2. Báo cáo kết quả phân tích, đánh giá thực trạng độ phì của đất và mối tương quan giữa các tính chất đất đai với năng suất và chất lượng vải thiều tại huyện Lục Ngạn và Tân Yên.
 3. Bản đồ độ phì đất trồng vải thiều cho 02 huyện Lục Ngạn và Tân Yên tỷ lệ 1:25.000.
 4. Báo cáo phân tích, xác định các yếu tố hạn chế độ phì trong đất ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng vải thiều ở huyện Lục Ngạn và Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
 5. Báo cáo các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm duy trì và nâng cao độ phì của đất góp phần tăng năng suất, ổn định chất lượng vải thiều tại huyện Lục Ngạn và Tân Yên.
 6. Mô hình trình diễn canh tác vải thiều có áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp duy trì và nâng cao độ phì của đất góp phần tăng năng suất, ổn định chất lượng vải thiều
Kiến nghị

- Vi?n Hàn lâm Khoa h?c và Công ngh? Vi?t Nam và S? Khoa h?c và Công ngh? B?c Giang chuy?n giao các k?t qu? nghiên c?u c?a ?? tài ??n các s?, ban ngành và 02 huy?n L?c Ng?n và Tân Yên ?? xây d?ng k? ho?ch, m? r?ng ph?m vi ?ng d?ng các k?t qu? nghiên c?u c?a ?? tài nh?m t?ng n?ng su?t và ph?m ch?t v?i thi?u trên ??a bàn t?nh.
- Ti?p t?c m? r?ng nghiên c?u theo h??ng áp d?ng các ti?n b? ??t - phân cho cây v?i thi?u nh?m hoàn thi?n h??ng d?n quy trình canh tác v?i thi?u, duy trì và ?n ??nh di?n tích canh tác v?i, có tính ??n ?i?u ki?n ??c thù c?a t?ng vùng sinh thái trên ??a bàn t?nh B?c Giang.