Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu phối hợp khai thác hai hệ thống vệ tinh: VNREDSat-1 và BKAMã số Nhiệm vụ: VAST.HTQT.Belarus.04/16-17
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Vũ trụ
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên ThS. Bùi Doãn Cường
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2018
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Xây dựng phương án phối hợp chụp ảnh giữa hai hệ thống vệ tinh của Việt Nam là VNREDSat-1 và của Belarus là BKA.

Kết quả chính của đề tài

Đề tài đã hoàn thiện các nội dung đã được phê duyệt và đạt được các kết quả chính như sau:
- Dữ liệu ảnh vệ tinh BKA được phía bạn trao đổi
- Phương án phối hợp chụp ảnh giữa hai hệ thống vệ tinh
- Công bố khoa học tại hội thảo trong nước và đăng được bài báo tại tạp chí khoa học phía bạn.

Một số hình ảnh của đề tài:

bdcuong3

bdcuong4

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố:

bdcuong1

- Các sản phẩm:

bdcuong2