Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu các chất thứ cấp có hoạt tính sinh học từ vi tảo biển ở vùng biển Trung Bộ (vùng biển Bắc Trung Bộ đến Trung Trung Bộ Việt Nam
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hóa sinh biển
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài, dự án trọng điểm cấp Viện HLKHCNVN
Họ và tên TS. Nguyễn Thị Minh Hằng
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2018
Tổng kinh phí 3.800.000.000 đ (Ba tỉ tám trăm triệu đồng./.)
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu phân lập các chất thứ cấp có hoạt tính chống ôxi hóa, kháng vi sinh vật kiểm định và chống ung thư từ các loài vi tảo biển ở vùng biển Trung bộ (vùng biển Bắc trung bộ đến biển trung trung bộ Việt Nam).

Kết quả chính của đề tài

* Về khoa học:
- Đã có hồ sơ khoa học và nhân nuôi được 06 loài vi tảo biển quang tự dưỡng là Dunaliella. tertiolecta, Nannochloropsis oculata, Chlorella vulgaris, Chaetoceros muelleri, Tetraselmis convolutaeIsochrysis galbana, 01 loài vi tảo dị dưỡng Schizochytrium mangrovei cung cấp sinh khối (ít nhất 100g sinh khối khô/loài) cho việc nghiên cứu hợp chất thứ cấp.
- Phân lập bổ sung thêm 1 loài Chroomonas salina (chủng NT) từ vùng biển miền Trung Việt Nam (Nha Trang - Khánh Hòa) để bổ sung thêm cho bộ sưu tập giống vi tảo của Phòng Công nghệ Tảo, Viện Công nghệ sinh học có lý lịch khoa học đáp ứng được tiêu chuẩn của một giống vi tảo thuộc bộ sưu tập giống quốc tế.
- Có được phương pháp phân lập và đã phân lập được 31 chủng vi tảo biển có hình thái giống với vi tảo biển cộng sinh thuộc chi Symbiodinium từ 37 mẫu san hô và 40 mẫu hải miên thu thập từ các vùng biển Quảng Bình, Quảng Trị, Huế và Quảng Nam trong 2 năm 2016 - 2017. Trong số 31 chủng đã phân lập, chủng SHM8 xác định thuộc về loài Symbiodinium goreaui, hai chủng SH3 và HM1 được định danh thuộc về chi Symbiodinium với ký hiệu chủng là Symbiodinium sp.
- Phân lập và xác định cấu trúc của 52 chất trong đó có 36 hợp chất có cấu trúc khác nhau từ 07 loài vi tảo biển được lựa chọn nghiên cứu trong đó có 08 chất từ loài Dunaliella. tertiolecta, 08 chất từ loài Nannochloropsis oculata, 09 chất từ loài Chlorella vulgaris, 06 chất từ loài Chaetoceros muelleri, 07 chất từ loài Tetraselmis convolutae, 04 chất từ loài Isochrysis galbana, và 10 chất từ loài Schizochytrium mangrovei. Trong số đó có chất Phytyl hexadeca-4,7-10,13-tetraenoate (TC12) lần đầu tiên được phân lập từ tự nhiên.
- Đã đánh giá hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định của các cặn chiết và các chất đã phân lập từ các loài vi tảo kết quả cho thấy hầu hết các cặn chiết đều thể hiện hoạt tính và 12 trong số 36 chất phân lập thể hiện hoạt tính ít nhất trên 2 chủng vi sinh vật kiểm định.
- Đã đánh giá hoạt tính gây độc tế bào của các cặn chiết và các chất đã phân lập từ các loài vi tảo trên 4 dòng tế bào ung thư HepG2, MCF7, SK-LU-1, KB kết quả cho thấy chỉ có 3 cặn chiết ethy acetate và 07 chất thể hiện hoạt tính.

Một số hình ảnh của đề tài:

ntmhang3

ntmhang1

ntmhang2

Những đóng góp mới

+ Đây là lần đầu tiên các loài vi tảo Dunaliella tertiolecta, Nannochloropsis oculata, Chaetoceros muelleri, Tetraselmis convolutae, Isochrysis galbana và Schizochytrium mangrovei được nghiên cứu phân lập các hợp chất thứ cấp
+ Chất phytyl hexadeca-4,7-10,13-tetraenoate (TC12) lần đầu tiên được phân lập từ tự nhiên.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố:
Các bài báo quốc tế:
+ Nguyen Thi Tu Oanh, Tran Huu Giap, Le Nguyen Thanh, Vu Thi Kim Oanh, Dang Diem Hong, Ngo Thi Hoai Thu, Nguyen Van Hung, Chau Van Minh and Nguyen Thi Minh Hang, CHEMICAL CONSTITUENTS OF Nannochloropsis oculata, Chemistry of Natural Compounds (accepted).
+ Nguyen Thi Minh Hang, TranHuu Giap, Le Nguyen Thanh, Dang Diem Hong, Ngo Thi Hoai Thu and Chau Van Minh, CHEMICAL CONSTITUENTS OF MICROALGAE Tetraselmis convolutae, Chemistry of Natural Compounds (accepted).
+ Nguyen Thi Minh Hang,Tran Huu Giap, Le Nguyen Thanh, Nguyen Thi Tu Oanh, Dang Diem Hong, and Chau Van Minh, METABOLITES FROM MICROALGAE Schizochytrium mangrovei, Chemistry of Natural Compounds (accepted).
Các bài báo trong nước:
+ Nguyen Thi Tu Oanh, Nguyen Thi Minh Hang, Ha Thi Thoa, Le Nguyen Thanh, Tran Huu Giap, Vu Thi Kim Oanh, Nguyen Van Hung, Dang Diem Hong, Ngo Thi Hoai Thu, Chau Van Minh(2017), Chemical constituents of the marine microalgae Dunaliella tertiolecta, Vietnam journal of Chemistry, 55(6e), 66-71
+ Tran Huu Giap, Ha Thi Thoa, Vu Thi Kim Oanh, Nguyen Thi Tu Oanh, Nguyen Van Hung, Chau Van Minh, Dang Diem Hong, Ngo Thi Hoai Thu, Nguyen Thi Minh Hang, Le Nguyen Thanh (2017), Chemical constituents from the marine microalgae Chlorella vulgaris, Vietnam journal of Chemistry, 55(6e), 34-37
+ Dang Diem Hong, Pham Van Nhat, Hoang Thi Huong Quynh, Luu Thi Tam, Ngo Thị Hoai Thu, Nguyen Cam Ha, Hoang Thị Lan Anh, Nguyen Hoai Nam, Nguyen Thi Minh Hang, Chau Van Minh (2017), Study on biocharacteristics of Symbiodinium sp. isolated from soft coral in coastal water of Quang Nam, south central Vietnam, Tạp chí sinh học, 39(3):467-475.
+ Nguyễn Thị Minh Hằng, Trần Hữu Giáp, Hà Thị Thoa, Đinh Ngọc Thức, Nguyễn Quốc Vượng, Châu Văn Minh, Lê Nguyễn Thành (2017), Nghiên cứu thành phần hóa học vi tảo lục (Chlorella vulgaris Beijerinck), Tạp chí Dược học, 10-1017 (số 498 năm 57), 58-61.
- Các sản phẩm cụ thể:
01 bộ hồ sơ về lí lịch của các loài vi tảo đã nghiên cứu, 07 báo cáo về nghiên cứu hóa học của 07 loài vi tảo lựa chọn, 06 báo cáo về hoạt tính sinh học của 06 loài vi tảo nghiên cứu theo thuyết minh đề tài.

Kiến nghị

Ti?p t?c m? r?ng nghiên c?u v? thành ph?n hóa h?c và ho?t tính sinh h?c c?a các loài vi t?o bi?n khác ??c bi?t là vi t?o bi?n d? d??ng.
Ch? nhi?m ?? tài cam k?t ch?u trách nhi?m v? s? chính xác