Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu đánh giá chi tiết hoạt động địa chấn đới đứt gãy kinh tuyến Thường Xuân - Bá Thước và các dạng tai biến địa chất liên quan
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học trái đất (VAST05)
Họ và tên Lại Hợp Phòng
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 600.00 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Làm sáng tỏ đặc điểm hoạt động địa chấn đới đứt gãy kinh tuyến Thường Xuân - Bá Thước và mối quan hệ của nó với một số dạng tai biến địa chất ( Động đất, nứt sụt đất, trượt lở đất ).

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
Đới đứt gãy Thường Xuân – Bá Thước nằm trong khu vực tây Thanh Hóa nơi giao cắt với các đới đứt gãy lớn là Sông Mã và Sơn La – Bỉm Sơn được đánh giá là các đới hoạt động động đất mạnh ở vùng tây bắc Việt Nam. Từ cuối năm 2009 đến nay đã triển khai mạng máy địa chấn dải rộng gồm 12 chiếc với mật độ máy khá dày, cho phép đánh giá chi tiết hoạt động địa chấn tại đây. Kết quả là mạng máy đã ghi được khá nhiều trận động đất nhỏ, điều mà mạng máy khu vực không hiện thực được. Trong số hơn 140 trận động đất đã được định vị có đến 70% trận động đất có magnitude 3.0 độ Richter và số còn lại có magnitude 1.0= M =3. độ Richter. Đề tài đã sử dụng c

Những đóng góp mới

- Việc lần đầu đánh giá được chi tiết hoạt động địa chấn của vùng nghiên cứu, qua đó cho thấy khu vực đới đứt gãy Thường Xuân – Bá Thước không yên tĩnh về hoạt động địa chấn; việc ghi nhận không ít động đất nhỏ xảy ra dọc theo đới đứt gãy trẻ phương kinh tuyến là những điểm mới. Kết quả xác định cơ cấu chấn tiêu động đất một số trận tại khu vực cung cấp thông tin trường ứng suất địa phương.
- Xây dựng được sơ đồ phân vùng các dạng tai biến trượt lở, nứt đất dọc theo đới đứt gãy có tác dụng cho quy hoạch phát triển kinh tế địa phương.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
+ Van-Toan Dinh, Steven Harder, Bor-Shouh Huang, Viet-Bac Trinh, Van-Tuyen Doan, Hop-Phong Lai, Anh-Vu Tran, Hong Quang-Thi Nguyen and Van-Duong Nguyen, 2018. An overview of northern Vietnam deep crustal structures from integrated geophysical observations. Terr. Atmos. and Ocean. Sci.,Vol.29,No.4,1-16, August 2018. Doi: 10.3319/TAO.2018.01.02.01.
+ Chien-Min Su, Strong Wen, Chi-Chia Tang, Yu-Lien Yeh, Chau- Huei Chen, 2018. The variation of crustal structure along the Song Ma Shear Zone, Northern Vietnam. Tectonophysics, 734-735(2018) 119-129. Doi.org/10.1016/j.tecto.2018.04.005.
+ Phạm Ngọc Đạt, Phạm Ngọc Kiên, Lại Hợp Phòng, Đinh Văn Toàn, Trần Anh Vũ, Dương Thị Ninh, Ngô Tiến Lâm, 2018. Hiệu quả áp dụng phân tích số liệu bằng sử dụng đường cong vi phân từ tellua trong nghiên cứu cấu trúc sâu. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất Tập 59, Kỳ 2 (2018) 18-27.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
+ Sơ đồ phân bố không gian đới đứt gãy hoạt động Thường Xuân - Bá Thước và mối quan hệ với hoạt động địa chấn tỉ lệ 1: 50.000. Sơ đồ thể hiện vị trí không gian của đới đứt gãy, các phân đoạn đứt gãy và đặc điểm của các phân đoạn này. Sơ đồ phản ánh được mối quan hệ giữa phân bố đứt gãy và hoạt động địa chấn. ( Lưu trữ tại Viện Địa chất)
+ Sơ đồ hiện trạng các tai biến địa chất xảy ra trong đới đứt gãy và lân cận tỉ lệ 1: 50.000. Sơ đồ thể hện các điểm tai biến địa chất xảy ra dọc theo đới đứt gãy và khu vực lân cận. ( Lưu trữ tại Viện Địa chất)
+ Sơ đồ phân vùng dự báo nguy cơ trượt lở, nứt sụt khu vực dọc theo đới đứt gãy Thường Xuân - Bá Thước và lân cận tỉ lệ 1: 50.000. Sơ đồ phân vùng các cấp độ nguy cơ tai biến địa chất khác nhau dọc theo đới đứt gãy và lân cận. ( Lưu trữ tại Viện Địa chất)
+ Danh mục và bản đồ chấn tâm các trận động đất do mạng máy địa phương ghi nhận. Các thông số chấn tiêu động đất: tọa độ, độ sâu chấn tiêu, thời điểm và magnitude động đất được đưa vào thuộc tính của bản đồ. ( Lưu trữ tại Viện Địa chất)
+ Sơ đồ phân vùng gia tốc nền cực đại khu vực dọc theo đới đứt gãy và lân cận. Phân bố rung động nền đất cực đại dọc theo đới đứt gãy. ( Lưu trữ tại Viện Địa chất).
+ Mô hình cấu trúc vận tốc truyền sóng và xác định cơ cấu chấn tiêu của một số trận động đất. Mô hình cấu trúc vận tốc truyền sóng xác định dựa trên các trận động đất mạng trạm địa phương thu thập được. Xác định cơ cấu chấn tiêu một số trận động đất thể hiện tính chất hoạt động của đới đứt gãy. ( Lưu trữ tại Viện Địa chất)
+ Báo cáo khoa học tổng hợp nội dung và kết quả nghiên cứu. ( Lưu trữ tại Viện Địa chất)
- Các sản phẩm khác (nếu có): Hỗ trợ 01 luận văn thạc sĩ và 01 luận án tiến sĩ (thành viên chính và chủ nhiệm đề tài)

Địa chỉ ứng dụng

Các cơ sở nghiên cứu về thiên tai địa chất, các cơ sở liên quan của tỉnh Thanh Hóa.

Kiến nghị

Khu v?c nghiên c?u có tính ho?t ??ng ??a ch?n khá ph?c t?p v?i s? xu?t hi?n c?a các ??i ??t gãy có ph??ng á kinh tuy?n và hai ??i ??t gãy l?n là Sông Mã và S?n La – B?m S?n. C?n ti?p t?c các nghiên c?u v? ho?t ??ng ??ng ??t t?i khu v?c này.
Ch? nhi?m ?? tài cam k?t ch?u trách nhi?m v? s? chính xác c?a các thông tin nêu trên.