Thông tin Đề tài

Tên đề tài Đánh giá tính hiệu quả của hệ thống trạm quan sát địa chấn Việt Nam trên cơ sở tính toán sai số trong việc xác định các tham số cơ bản của chấn tiêu động đất - Mã số đề tài: VAST05.03/16-17
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Vật lý địa cầu
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học trái đất (VAST05)
Họ và tên ThS. Phùng Thị Thu Hằng
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng)
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Làm rõ khả năng đo, ghi và mức độ chính xác của việc xác định các tham số chấn tiêu động đất từ số liệu của hệ thống trạm quan trắc động đất Việt Nam.

Kết quả chính của đề tài

 Về khoa học:
- Sơ đồ phân bố các giá trị magnitude cực tiểu (Mmin) mà hệ thống trạm địa chấn Việt Nam cho phép ghi được trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
- Sơ đồ phân bố các giá trị sai số xác định độ sâu chấn tiêu động đất (∆h)(km) mà hệ thống trạm địa chấn Việt Nam cho phép ghi được trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
- Sơ đồ phân bố các giá trị sai số xác định tọa độ chấn tâm động đất (∆φ)(km) theo vĩ độ (0N) mà hệ thống trạm địa chấn cho phép ghi được trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
- Sơ đồ phân bố các giá trị sai số xác định tọa độ chấn tâm động đất (∆λ)(km) theo kinh độ (0E) mà hệ thống trạm địa chấn cho phép ghi được trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Về ứng dụng: Đã đề xuất một mạng trạm bổ sung gồm 36 trạm, cho phép ghi và xác định các tham số cơ bản của chấn tiêu động đất với độ chính xác cao hơn.
Một số hình ảnh của đề tài:

ptthang1

ptthang2

ptthang3

ptthang4

Những đóng góp mới

- Đánh giá tính hiệu quả của mạng trạm địa chấn Việt Nam trên cơ sở tính toán sai số xác định các tham số cơ bản của chấn tiêu động đất ((tọa độ chấn tâm (φ, λ); độ sâu chấn tiêu (H)), đánh giá mức magnitude động đất cực tiểu (Mmin) mà hệ thống trạm chấn hiện có cho phép ghi được trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
- Đề xuất các giải pháp nâng cao độ chính xác trong việc xác định các tham số chấn tiêu động đất.

Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố (liệt kê):
- Estimation of the efficiency of the new seismic network in Vietnam. V.Yu. Burmin, Ngo Thi Lu, Phung Thi Thu Hang, Le Quang Khoi. Seismicheskie Pribory, ISSN: 0131-6230, eISSN: 2312-6965. 2017. Т. 53, № 3, с.74-86. Seismic Instruments, ISSN: 0747-9239 (Print) 1934-7871 (Online).
- Estimation of errors in determination of main parameters of earthquake hypocenter, recorded by the national seismic network of Vietnam. Ngo Thi Lu, Burmin V. Yu., Phung Thi Thu Hang, Vu Thi Hoan, Ha Thi Giang. Vietnam Journal of Earth Sciences. Received 8 June 2017. Accepted 26 October 2017.
Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
- Sơ đồ phân bố các giá trị magnitude cực tiểu (Mmin) mà hệ thống trạm địa chấn Việt Nam cho phép ghi được trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
- Sơ đồ phân bố các giá trị sai số xác định độ sâu chấn tiêu động đất (∆h)(km) mà hệ thống trạm địa chấn Việt Nam cho phép ghi được trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
- Sơ đồ phân bố các giá trị sai số xác định tọa độ chấn tâm động đất (∆φ)(km) theo vĩ độ (0N) mà hệ thống trạm địa chấn cho phép ghi được trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
- Sơ đồ phân bố các giá trị sai số xác định tọa độ chấn tâm động đất (∆λ)(km) theo kinh độ (0E) mà hệ thống trạm địa chấn cho phép ghi được trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.
Các sản phẩm khác (nếu có): Hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh (sử dụng số liệu của đề tài)

Địa chỉ ứng dụng

Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm KHCN VN, A8- 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.