Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu chế tạo hệ dẫn thuốc nano Paclitaxel phối hợp Curcumin và đánh giá tác động của chúng lên các tế bào ung thư - Mã số đề tài: VAST03.04/16-17
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Vật liệu
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học Vật liệu (VAST03)
Họ và tên TS.Hà Phương Thư
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 600.000.000 VNĐ (sáu trăm triệu đồng)
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Chế tạo được hệ dẫn thuốc nano đa chức năng, hướng đích ung thư, phân tán tốt trong nước, trên cơ sở Paclitaxel và Curcumin được bọc bằng copolymer PLA-TPGS gắn yếu tố hướng đích folate
- Thử nghiệm được độc tính và khả năng hướng đích tế bào ung thư của hệ dẫn thuốc nano chế tạo được, làm tiền đề cho các nghiên cứu ứng dụng khả năng tiêu diệt tế bào ung thư của hệ nano Paclitaxel kết hợp Curcumin

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ 01 Hệ mang thuốc dạng lỏng Nano Paclitaxe-Curcuminl-folate với kích thước nhỏ hơn 100 nm và ổn định trong 6 tháng với khả năng hướng đích tới các tế bào, khối u ung thư tốt
+01 Quy trình ổn định cho việc chế tạo hệ mang thuốc cấu trúc nano copolymer-folate-paclitaxel-curcumin(Fol/PTX/CUR/PLA-TPGS) (Nano Paclitaxel-Curcumin-folate)
+02 Bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế và 01 bài báo khoa học được chấp nhận đăng trên tạp chí quốc tế
+ Đào tạo 01 dược sĩ, đóng góp đào tạo 01 tiến sĩ
- Về ứng dụng:

Một số hình ảnh của đề tài:

hpthu1

hpthu2

Những đóng góp mới

Đề tài góp phần nghiên cứu chế tạo hệ dẫn thuốc cấu trúc nano nhằm ứng dụng trong điều trị bệnh ung thư

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
1. Hoai Nam Nguyen, Phuong Thu Ha*, Anh Sao Nguyen, Dac Tu Nguyen, Hai Doan Do, Quy Nguyen Thi and My Nhung Hoang Thi, Curcumin as fluorescent probe for directly monitoring in vitro uptake of curcumin combined paclitaxel loaded PLA-TPGS nanoparticles, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 7 (2016).
2. Quoc Thong Phan, Mai Huong Le, Thi Thu Huong Le, Thi Hong Ha Tran, Phuc Nguyen Xuan and Phuong Thu Ha*, Characteristics and Cytotoxicity of Folate-modified Curcumin-Loaded PLA-PEG Micellar Nano Systems with various PLA:PEG ratios, International Journal of Pharmaceutics,507(2016),32-40.
3. Hai Doan Do, Hao Le Thi, Thu Huong Le Thi, Hoai Nam Nguyen, Van Khanh Bui, My Nhung Hoang Thi, Phuong Thu Ha*, Folate-modified, Curcumin and Paclitaxel co-loaded PLA-TPGS nanoparticles: preparation, optimization and in vitro cytotoxicity assays, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol (chấp nhận đăng).
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
+ 01 Hệ mang thuốc dạng lỏng Nano Paclitaxe-Curcuminl-folate 100mL với kích thước nhỏ hơn 100 nm và ổn định trong 6 tháng với khả năng hướng đích tới các tế bào, khối u ung thư tốt, bảo quan trong lọ thủy tinh ở điều kiện thường
- Các sản phẩm khác (nếu có)

Kiến nghị

H? nano Paclitacel-Curcumin-Forlate r?t hi?u qu? trong ?i?u tr? ung th? h??ng ?ích. M?c dù vi?c ph?i h?p Paclitaxel v?i Curcumin trong cùng m?t h?t nano giúp t?ng hi?u qu? nh?p bào, t?ng kh? n?ng gây ch?t t? bào ung th? theo ch??ng trình và gi?m kh? n?ng kháng ?a thu?c khi th? nghi?m trên in vitro. Tuy nhiên, ?? phát tri?n h? d?n thu?c ph?i h?p Paclitaxel v?i Curcumin thành thu?c s? d?ng ?i?u tr? ung th? trên lâm sàng c?n ph?i tr?i qua các th? nghi?m ti?n lâm sàng, th? nghi?m lâm sàng 4 pha c?ng nh? các rào c?n c?a B? Y t?. Do v?y, nhóm nghiên c?u kính ki?n ngh? s? ti?p t?c nghiên c?u vi?c ph?i h?p Curcumin v?i các d??c li?u quý c?a Vi?t Nam trong các bài thu?c Y h?c c? truy?n nh? cây an xoa, gi?o c? lam,… h??ng t?i phát tri?n thành th?c ph?m ch?c n?ng ? giai ?o?n ti?p theo.