Thông tin Đề tài

Tên đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của nền đáy, độ mặn, nhiệt độ và thời gian phơi bãi đến mức độ phát triển và đề xuất giải pháp nâng cao năng suất nghề nuôi ngao Bến Tre Meretrix lyrata (Sowerby, 1851)” - Mã số đề tài: VAST06.05/16-17.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học và Công nghệ biển (VAST06)
Họ và tên TS. Lê Xuân Sinh
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 500 triệu
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Đánh giá được ảnh hưởng của tổ hợp các yếu tố nền đáy, độ mặn, nhiệt độ và thời gian phơi bãi đến mức độ phát triển của ngao Bến Tre Meretrix lyrata ở vùng triều phía Tây Vịnh Bắc Bộ.
- Đề xuất được các giải pháp quản lý - thích ứng với các ảnh hưởng nêu trên nhằm nâng cao hiệu suất nghề nuôi ngao Bến Tre Meretrix lyrata ở vùng triều Tây Vịnh Bắc Bộ.

Kết quả chính của đề tài

1 Về khoa học:
- Thu thập số liệu đã có về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, chất lượng môi trường và hiện trạng nghề nuôi ngao tại hai khu vực nghiên cứu: xã Đồng Bài, huyện Cát Hải, Hải Phòng và xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, Nam Định.
- Qua các thí nghiệm ngoài hiện trường đã đánh giá được ảnh hưởng của nền đáy, độ mặn, nhiệt độ và thời gian phơi bãi đến mức độ phát triển của ngao.
- Đánh giá tổng hợp ảnh hưởng của nền đáy, độ mặn, nhiệt độ và thời gian phơi bãi đến mức độ phát triển của ngao.
- Đề xuất các giải pháp nâng cao năng suất nghề nuôi ngao Bến Tre.
2 Về ứng dụng:
- Đề tài đã đánh giá được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến mức độ phát triển của ngao và từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tế nhằm nâng cao năng suất nghề nuôi ngao: về thời gian thả giống, một số kỹ thuật làm giảm ảnh hưởng tiêu cực của những biến động không thuận lợi tới sự phát triển của ngao.

Một số hình ảnh của đề tài:

lxsinh1

lxsinh2

lxsinh3

Những đóng góp mới

- Đặc điểm chất lượng môi trường (nước và trầm tích), đặc điểm kinh tế - xã hội, hiện trạng nghề nuôi ngao tại 02 khu vực nghiên cứu: xã Đồng Bài (huyện Cát Hải, Hải Phòng) và xã Giao Xuân (huyện Giao Thủy, Nam Định).
- Đề tài đã đánh giá được ảnh hưởng của tổ hợp các yếu tố môi trường như: nền đáy, độ mặn, nhiệt độ và thời gian phơi bãi đến mức độ phát triển của ngao Bến Tre để lựa chọn vị trí nuôi phù hợp.
- Trong phương pháp nghiên cứu của đề tài đã sử dụng sensor ghi nhiệt độ tự động để đánh giá sự biến đổi của nhiệt độ tại lớp trầm tích ngao sinh sống trong khoảng thời gian phơi bãi, qua đó xác định nguyên nhân gây chết ngao trong thời điểm nắng nóng kéo dài.

 

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
Tổng số 04 bài, trong đó:
 02 bài báo đăng trên tạp chí quốc gia có mã ISSN;
 01 bài báo đăng trên hội nghị quốc gia có mã ISBN;
 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế có mã ISSN.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): Không có
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Không có
- Các sản phẩm khác (nếu có):
 Luận chứng khoa học về ảnh hưởng của tổ hợp các yếu tố nền đáy, độ mặn, nhiệt độ và thời gian phơi bãi đến mức độ phát triển của ngao Bến Tre Meretrix lyrata và các giải pháp quản lý thích ứng nhằm nâng cao năng suất nuôi.
 01 báo cáo tổng hợp, 08 báo cáo chuyên đề, 02 sơ đồ, bộ tài liệu gốc thu được.

Địa chỉ ứng dụng

Các hộ dân nuôi ngao tại 02 khu vực nghiên cứu: xã Đồng Bài (huyện Cát Hải, Hải Phòng) và xã Giao Xuân (huyện Giao Thủy, Nam Định).