Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu và phát triển một số công cụ số phục vụ mô phỏng và tính toán công trình ngầm trong giao thông đô thị - Mã số đề tài: VAST01.02/13-14
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Cơ học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ (VAST01)
Họ và tên TS. Nguyễn Minh Tuấn
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 450 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu và phát triển một số công cụ, nhằm phục vụ mô phỏng và tính toán một số bài toán quan trọng trong xây dựng công trình ngầm, có thể áp dụng trong các dự án giao thông đô thị tại Hà Nội và TPHCM.

Kết quả chính của đề tài

1. Về khoa học:
Đề tài đã nghiên cứu và phát triển các phương pháp đánh giá hai vấn đề chính liên quan đến xây dựng công trình ngầm trong các vùng đô thị, bao gồm ảnh hưởng của dòng chảy quanh công trình ngầm và đánh giá hiện tượng lún bề mặt gây ra do xây dựng công trình ngầm.
2. Về ứng dụng:
- Các cán bộ thực hiện đề tài đã tham gia khảo sát thực địa, nghiên cứu tài liệu và làm việc cùng với Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đã áp dụng tính toán hai trường hợp mặt cắt công trình ngầm tại tuyến Nam Thăng Long- Trần Hưng Đạo, thuộc dự án Đường sắt đô thị Hà Nội.
Một số hình ảnh của đề tài: 

nmtuan1

nmtuan2

Những đóng góp mới

- Các phương pháp mô hình hóa và tính toán hiện đại đã được sử dụng, trong đó chủ yếu dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn thông qua chương trình CESAR-LCPC và chương trình mã nguồn mở Cast3M.
- Các tính toán kết hợp phần tử hữu hạn- phần tử biên đã được thực hiện. Tuy nhiên, khi sử dụng hàm Green khó khăn khi ma trận độ cứng cho các phần tử biên chứa một số giá trị riêng âm. Từ trường hợp bài toán Laplace (đã được công bố trên tạp chí SCI), chúng tôi đã xây dựng được hàm Green mới cho bài toán hai chiều

Sản phẩm đề tài

- 01 bài báo đăng tại tạp chí SCI: G. Bonnet, A. Corfdir, M.T. Nguyen (2014). On the solution of exterior plane problems by the boundary element method: A physical point of view. Engineering Analysis with Boundary Elements 38 40–48.
- 01 báo cáo đăng tại tuyển tập hội nghị quốc gia: Nguyễn Minh Tuấn, Vũ Lâm Đông, Nguyễn Mạnh Thành (2014). Sử dụng mô hình kết hợp các phần tử hữu hạn với các phần tử biên trong phân tích số đối với các công trình ngầm. Tuyển tập Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Tập 2, trang 431-436.
- Chương trình TunnElas được phát triển từ Cast3M, phục vụ phân tích công trình ngầm và mô hình hóa việc xây dựng công trình ngầm theo các bước, theo ứng xử đàn hồi và đàn- dẻo của vật liệu (được gửi kèm theo).
- Chương trình TunnElasplas được phát triển từ Cast3M, phục vụ phân tích công trình ngầm và mô hình hóa việc xây dựng công trình ngầm theo các bước, theo ứng xử đàn- dẻo của vật liệu (được gửi kèm theo).
- Chương trình COUPLAGE phát triển từ ngôn ngữ lập trình MATLAB, cho phép tính toán ma trận độ cứng dựa trên phương pháp phần tử biên phục vụ tính toán kết hợp với các phần tử hữu hạn (được gửi kèm theo).
- Các sản phẩm khác (nếu có)