Thông tin Đề tài

Tên đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu kết quả nhiệm vụ KHCN cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và cơ sở dữ liệu sách thư viện”
Mã số đề tài VAST.CTG.11/11-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Trung tâm Thông tin tư liệu
Thuộc Danh mục đề tài Chủ tịch Viện giao
Họ và tên Ths. Trần Văn Hồng
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 400 triệu (bốn trăm triệu đồng)
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài

Xây dựng cơ sở dữ liệu về kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề tài) cấp Viện Hàn lâm KHCNVN và cơ sở dữ liệu sách thư viện Viện Hàn lâm phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Viện Hàn lâm KHCNVN. Dựa trên các cơ sở dữ liệu đã được tạo lập, tổ chức, quản lý, cập nhật và khai thác hiệu quả thông tin về kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ và sách thư viện phục vụ công tác quản lý, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Viện Hàn lâm KHCNVN.

Kết quả chính của đề tài

- Cơ sở dữ liệu về kết quả nhiệm vụ KHCN cấp Viện Hàn lâm được quản lý, khai thác, sử dụng trên phần mềm mã nguồn mở quản lý tài nguyên số Dspace.
- Cơ sở dữ liệu về sách thư viện của Viện Hàn lâm được quản lý, khai thác, sử dụng trên phần mềm mã nguồn mở quản lý thư viện Koha.
Về khoa học:
- Quản lý thông tin về kết quả nhiệm vụ KHCN cấp Viện Hàn lâm một cách có hệ thống, tạo cở sở ban đầu cho việc tạo lập một kho tư liệu thông tin KHCN về kết quả nghiên cứu KHCN nói riêng và nguồn thông tin khoa học công nghệ nói chung. Việc thu thập, quản lý và khai thác, sử dụng thông tin sẽ tập trung, hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí.
- Cơ sở dữ liệu hiện đại có thể bổ sung, cập nhật dữ liệu về kết quả nghiên cứu KHCN của Viện Hàn lâm KHCNVN từ nay về sau.
Về ứng dụng:
- Cơ sở dữ liệu kết quả nhiệm vụ KHCN và sách thư viện giúp cho việc tra cứu, thu thập, quản lý thông tin từ đó sẽ tập trung hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian và là cơ sở thông tin tin cậy giúp cho các cán bộ nghiên cứu của Viện Hàn lâm trong việc đề xuất, xây dựng, và tổ chức thực hiện các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học.
- Là công cụ hiệu quả, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu thông tin KHCN cần thiết cho Lãnh đạo Viện Hàn lâm, các Hội đồng khoa học ngành, Lãnh đạo các viện nghiên cứu thuộc Viện hàn lâm trong công tác quản lý, điều hành hoạt động nghiên cứu khoa học.
- Đây là dữ liệu thông tin KHCN quan trọng có thể kết nối với cơ sở dữ liệu KHCN Quốc gia phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cũng như phát triển kinh tế, xã hội trên phạm vi vả nước.

Một số hình ảnh của đề tài:

tvhong1

tvhong2

Những đóng góp mới

Trên cơ sở phần mềm quản lý thư viện và quản lý tài nguyên số đã được tùy biến có thể tiếp tục phát triển để tạo lập các cơ sở dữ liệu thành phần, tạo thành hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin KHCN hoàn chỉnh phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Viện Hàn lâm KHCNVN.

Địa chỉ ứng dụng

Thư viện Viện Hàn lâm KHCNVN (Trung tâm Thông tin – Tư liệu).

Kiến nghị

- Ti?p t?c b? sung, c?p nh?t d? li?u v? k?t qu? nghiên c?u KHCN c?a Vi?n Hàn lâm KHCNVN t? nay v? sau.
- Trên c? s? ph?n m?m qu?n lý th? vi?n và qu?n lý tài nguyên s? ?ã ???c tùy bi?n ?? ngh? ???c ti?p t?c phát tri?n ?? xây d?ng các c? s? d? li?u thành ph?n, t?o thành h? th?ng c? s? d? li?u thông tin KHCN hoàn ch?nh ph?c v? ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c và phát tri?n công ngh? c?a Vi?n Hàn lâm KHCNVN.