Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xây dựng mô hình sử dụng các chế phẩm vi sinh vật hữu ích xử lý chất thải trong chăn nuôi bò sữa quy mô gia trại - Mã số: VAST.BVMT.01/16-17
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Môi trường
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ KHCN về bảo vệ môi trường
Họ và tên PGS.TS. NCVCC.Tăng Thị Chính
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 1200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Xây dựng được mô hình sử dụng các chế phẩm vi sinh vật để xử lý chất thải trong chăn nuôi bò sữa qui mô gia trại (15-20 con bò/hộ) đạt tiêu chuẩn môi trường chuồng nuôi gia súc theo quy định của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn.

Kết quả chính của đề tài

1. Về khoa học:
+ Đã xây dựng được quy trình sử dụng chế phẩm vi sinh Sagi Bio1 để xử lý mùi trong chuồng bò sữa quy mô hộ gia đình 15-20 con bò/hộ.
+ Đã xây dựng được qui trình sử dụng chế phẩm vi sinh Sagi Bio-1 để xử lý mùi trong chuồng nuôi bò sữa. Qui trình đơn giản dễ thực hiện phù hợp với điều kiện chăn nuôi bò sữa nhỏ lẻ của nông dân Việt Nam.
+ Đã xây dựng được quy trình sử dụng chế phẩm vi sinh vật Sagi Bio để xử lý chất thải từ chăn nuôi bò sữa quy mô 15-20con bò/ hộ.
+ Đã triển khai mô hình sử dụng chế phẩm vi sinh Sagi Bio1 để xử lý mùi trong chuồng nuôi bò sữa tại 05 hộ gia đình có quy mô từ 15-20 con/ hộ. Kết quả thu được đã cho thấy, chế phẩm có tác dụng giảm sự phát sinh mùi hôi thối trong chuồng nuôi, giảm trên 70% nồng độ của NH3 và H2S trong môi trường không khí trong khu vực chuồng nuôi so với không sử dụng, đồng thời nồng độ của chúng luôn thấp hơn so với ngưỡng cho phép tối đa theo QCVN 01-15/2010/ BNNPTNT.
+ Đã triển khai mô hình sử dụng chế phẩm vi sinh Sagi Bio để ủ xử lý chất thải rắn từ chăn nuôi bò sữa tại 05 hộ có quy mô từ 15-20 con/ hộ. Sử dụng chế phẩm Sagi Bio đã rút ngắn thời gian xử lý từ 55-60 ngày xuống còn 35-40 ngày. Chất thải rắn sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn để sản xuất phân hữu cơ, không chứa các vi sinh vật gây bệnh như E.coli và Salmonella, mùm hữu cơ thưu được đạt yêu cầu theo quy định tại Thông tư 41/2014/TT- BNNPTNT chất thải chăn nuôi sử dụng để sản xuất phân hữu cơ và phân hữu cơ vi sinh.
2. Về ứng dụng: Đã triển khai ứng dụng cho 05 hộ nuôi bò sữa quy mô từ 15-20 con/hộ tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội
3. Những đóng góp mới của đề tài:
- Sử dụng chế phẩm vi sinh Sagi Biovà Sagi Bio-1 trong xử lý môi trường cho chăn nuôi bò sữa góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường phát sinh cho trong chăn nuôi. Tái chế, tái sử dụng chất tahỉ chăn nuôi phục cho phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững.Góp phần bảo vệ môi trường và sản xuất nông nghiệp bền vững Việt nam

Một số hình ảnh của đề tài:

ttchinh1

ttchinh2

ttchinh3

ttchinh4

Sản phẩm đề tài

Báo cáo tống kết nhiệm vụ
• Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Trung tâm
• Các sản phẩm khác (nếu có):

Địa chỉ ứng dụng

các hộ chăn nuôi bò sữa tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Kiến nghị

Ch? ph?m vi sinh Sagi Bio và Sagi Bio 1 th?c s? có hi?u qu? trong vi?c x? lý môi tr??ng ch?n nuôi bò s?a, vì v?y ch? nhi?m ?? tài mong mu?n ???c tri?n khai ?ng d?ng trong ch?n nuôi bò s?a bò th?t cho toàn qu?c ? các quy mô khác nhau: h? gia ?ình và trang tr?i.