Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc bảo tồn và sử dụng hiệu quả hai loài Hoàng liên ba gai (Berberis wallichiana DC.) và Hoàng liên ô rô lá dày (Mahonia bealei (Fortune) Pynaert) thuộc họ Hoàng liên gai (Berberidaceae Juss.) ở Việt Nam - Mã số đề tài: VAST.ĐLT.04/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Độc lập trẻ cấp Viện
Họ và tên TS. Bùi Văn Thanh
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 500.000.000đ (năm trăm triệu đồng)
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Xây dựng cơ sở khoa học cho việc bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên thực vật nói chung và cho hai loài Hoàng liên ba gai (Berberis wallichiana DC.) và Hoàng liên ô rô lá dày (Mahonia bealei (Fortune) Pynaert) nói riêng.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ Đã bổ xung thêm nhiều thông tin về đặc điểm sinh học, sinh thái, phân bố… của hai loài Hoàng liên ô rô lá dày và Hoàng liên ba gai ở Việt Nam;
+ Xây dựng bản đồ dự đoán phân bố của hai loài nghiên cứu;
+ Xác định được thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của các dịch chiết từ hai loài nghiên cứu;
+ Cung cấp các số liệu bước đầu về khả năng nhân giống bằng giâm hom và bằng hạt đối với hai loài nghiên cứu.
- Đã nghiên cứu thành phần hoá học của hai loài Mahonia bealeivà Berberis wallichiana. Tổng cộng 19 hợp chất được xác định từ hai loài nghiên cứu. Từ loài Hoàng liên ô rô lá dày (Mahonia bealei) đã xác định được 3 hợp chất mới; 6 hợp chất lần đầu tiên được công bố từ loài Berberis wallichiana; có 3 hợp chất có mặt ở cả hai loài.
- Hợp chất berberin có tác dụng gây độc tế bào ung thư tiền liệt tuyến DU145và tác dụng kháng viêm mạnh. Hợp chất 8-oxypalmatine) có tác dụng mạnh trên cả 3 dòng tế bàoung thư phổi A549, ung thư vú MDA-MB-231 và ung thư tiền liệt tuyến DU145.
- Về ứng dụng:

Một số hình ảnh về đề tài:

bvthanh5

bvthanh1

 

bvthanh2

 

bvthanh3

 

bvthanh6

 bvthanh4

Những đóng góp mới

3 hợp chất mới được phân lập từ loài Mahonia bealei; 6 hợp chất lần đầu tiên được công bố từ loài Berberis wallichiana.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): bài báo đã đăng: 01 bài ISI; 02 bài tạp chí trong nước và 01 bài tại Hội thảo Quốc gia.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Bộ mẫu tiêu bản của hai loài nghiên cứu (lưu tại phòng mẫu vật, thuộc Phòng Thực vật học, viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật)
- Các sản phẩm khác:
+ Báo cáo về Kết quả nghiên cứu về đặc điểm sinh học, sinh thái và hiện trạng khai thác, phân bố của hai loài Hoàng liên ba gai (Berberis wallichiana DC.) và Hoàng liên ô rô lá dày (Mahonia bealii (Fortune) Pynaert;
+ Báo cáo về Kết quả phân lập, xác định được cấu trúc và hoạt tính sinh học của các hợp chất sạch từ 2 loài nghiên cứu;
+ Báo cáo về Kết quả nghiên cứu về khả năng nhân giống 2 loài nghiên cứu.