Thông tin Đề tài

Tên đề tài “Xây dựng quy trình tách chiết, tạo chế phẩm có hoạt tính ức chế enzym khử HMG-Coenzym A từ lá Sen hồng (Nelumbo nucifera Gaertn.) và vỏ hạt Đậu xanh (Vigna radiata) điều trị bệnh tăng cholesterol máu”.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Đa dạng sinh học và các hợp chất có hoạt tính sinh học (VAST04)
Họ và tên TS. Nguyễn Thị Thu Hà
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Triển khai phương pháp đánh giá hoạt tính ức chế enzym khử HMG-Coenzym A trên mô hình invitro.
- Tạo được chế phẩm có tác dụng ức chế enzym khử HMG-CoenzymA từ lá Sen hồng (Nelumbo nucifera Gaertn.) và vỏ hạt Đậu xanh (Vigna radiata).

Kết quả chính của đề tài

Nội dung 1: Tổng quan về vấn đề cần nghiên cứu.
Nội dung 2: Đã thu thập và xử lý 28 kg mẫu lá cây Sen Nelumbo nucifera Gaertn. (giống Sen hồng) tại Bắc Ninh và 7 kg vỏ hạt Đậu xanh Vigna radiata (giống Đậu mỡ) ở Hà Nội.
Nội dung 3:
- Đã xây dựng quy trình chiết tách, loại bỏ alcaloid và tạo 100 gram cặn chiết giầu flavonoid từ lá Sen.
- Đã xác định được một số hợp chất flavonoit có trong căn chiết này này bao gồm: 1 hợp chất flavan-3-ol là catechin (NN1) và 5 hợp chất khung flavone là hyperoside (NN2), quercetin (NN3), kaempferol (NN4), isorhamnetin-3-O-β-glucuronide (NN5), quercetin-3-O-β-glucuronide (NN6).
- Đã xác định hàm lượng các flavonoit chính > 80% bằng phương pháp HPLC.
- Đã nghiên cứu độ ổn định và hiệu xuất của quy trình chiết tách.
Nội dung 4:
- Xây dựng quy trình tách chiết các hợp chất flavonoid và tạo 100 gram cặn chiết giàu flavonoid từ vỏ Đậu xanh.
- Đã xác định được một số hợp chất flavonoit có trong chế phẩm này bao gồm: 3 hợp chất khung flavone là vitexin (MB1), isovitexin (MB2), luteolin (MB3), 1 hợp chất dihydroflavonol là taxifolin (MB 4), 1 hợp chất flavan-3-ol là catechin (MB5).
- Đã xác định hàm lượng các flavonoid chính > 80% bằng phương pháp HPLC.
- Đã nghiên cứu độ ổn định và hiệu xuất của quy trình chiết tách.
Nội dung 5: Đã triển khai phương pháp đánh giá hoạt tính ức chế enzym khử HMG-CoenzymA.
Nội dung 6:
- Đã khảo sát các tỉ lệ phối trộn giữa cặn chiết lá sen và vỏ đậu xanh của chế phẩm dựa vào kết quả đánh giá hoạt tính ức chế enzym HMG-CoenzymA.
- Xây dựng quy trình tạo 100 gram chế phẩm VN-CHOLES giầu hoạt chất flavonoit phối trộn từ lá Sen và vỏ hạt Đậu xanh.
- Đã xác định hàm lượng các flavonoid chính của chế phẩm VN-CHOLES > 80% bằng phương pháp HPLC.
Nội dung 7: Đã đánh giá hoạt tính ức chế enzym khử HMG-CoenzymA của các chất phân lập được từ chế phẩm VN-CHOLES.
Nội dung 8: Đã đánh giá tác dụng giảm cholesterol của chế phẩm VN-CHOLES trên chuột nhắt trắng.
Nội dung 9: Đã xác định độc tính cấp của chế phẩm VN-CHOLES.
Nội dung 10: Đã xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho chế phẩm VN-CHOLES.
Nội dung 11: Báo cáo tổng kết.

Một số hifnhi ảnh của đề tài:

nttha1

nttha2

Những đóng góp mới

- Đã triển khai được phương pháp đánh giá hoạt tính ức chế enzym khử HMG-Coenzym A trên mô hình invitro.
- Đã tạo chế phẩm VN-CHOLES được phối trộn từ các phân đoạn giàu flavonoit của lá Sen hồng (Nelumbo nucifera Gaertn.) và vỏ hạt Đậu xanh (Vigna radiata), có tác dụng ức chế enzym khử HMG-CoenzymA.
- Đã đánh giá được độc tính cấp của chế phẩm với LD50>5000 mg.
- Đã xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở cho chế phẩm VN-CHOLES.

Sản phẩm đề tài

- 01 báo cáo tổng kết.
- 01 giải pháp hữu ích: chấp nhận đơn hợp lệ.
- 02 bài báo đăng trên tạp chí Hóa học.
- 02 bằng Thạc sĩ Hóa học

Kiến nghị

V?i nh?ng k?t qu? ?ã ??t ???c, t?p th? cán b? th?c hi?n ?? tài kính ?? ngh? Vi?n Hàn lâm Khoa h?c và Công ngh? Vi?t Nam và Vi?n Hóa h?c t?o ?i?u ki?n giúp ??, ?? có th? ti?p t?c phát tri?n ?? tài theo h??ng nghiên c?u ?ng d?ng, t?o ch? ph?m ph?c v? s?c kh?e c?ng ??ng trong t??ng lai.