Thông tin Đề tài

Tên đề tài “Điều tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn, sử dụng bền vững các loài động vật có xương sống trên cạn (thú, chim, bò sát, ếch nhái) có giá trị khoa học và kinh tế ở quần đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam)”.Mã số đề tài: VAST04.07/15-16
Mã số đề tài VAST04.07/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Đa dạng sinh học và các hợp chất có hoạt tính sinh học (VAST04)
Họ và tên PGS.TS. Lê Đình Thủy
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng danh lục các loài động vật có xương sống trên cạn ở quần đảo Cù Lao Chàm.
- Đánh giá hiện trạng các loài động vật có xương sống trên cạn có giá trị khoa học và giá trị kinh tế.
- Đề xuất các giải pháp quản lý bảo tồn, sử dụng bền vững các loài có giá trị cao về khoa học và kinh tế.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
1) Đã khảo sát, đánh giá phân tích và xây dựng đầy đủ Danh lục thành phần loài khu hệ động vật có xương sống trên cạn quần đảo Cù Lao Chàm gồm 128 loài thuộc 59 họ, 21 bộ. Trong đó: thú có 29 loài, 17 họ, 7 bộ; chim có 52 loài, 24 họ, 12 bộ; bò sát - ếch nhái có 47 loài thuộc 18 họ và 2 bộ. Đã xác định 17 loài động vật có xương sống trên cạn có giá trị khoa học và kinh tế phân bố ở 3 sinh cảnh khu vực nghiên cứu.
2) Đã đánh giá và phân tích về hiện trạng của 17 loài động vật có xương sống trên cạn có giá trị khoa học và kinh tế phân bố ở 3 sinh cảnh. Cụ thể:
- Có 4 loài ( 23,53% tổng số loài ) phân bố ở SC1 và SC2; 13 loài (76,47% tổng số loài) phân bố ở SC3. Có 13 loài chỉ phân bố ở 1 sinh cảnh và 4 loài phân bố ở 2 sinh cảnh.
- Ở SC1 không bắt gặp bất kỳ loài BS-EN nào; Ở SC 2 không có loài
thú nào; Ở SC3 số loài BS-EN nhiều hơn gấp đôi số loài của cả thú và chim. Ở SC3, số lượng loài nhiều hơn gấp đôi ở SC 1 và SC 2 cộng lại.
3) Đã khảo sát, đánh giá và phân tích một số tác nhân ảnh hưởng, tác động đến hệ sinh thái, nơi ở, nơi kiếm ăn …vv ở 3 sinh cảnh phân bố của 17 loài động vật có xương sống trên cạn có giá trị khoa học và kinh tế. Đó là: Nơi kiếm ăn bị thu hẹp do xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch chưa hợp lý, khai thác cây làm nước uống và bán cho du khách, du lịch ngắm hoa Ngô đồng đỏ trong mùa ra hoa, khai thác cây Ngô đồng đỏ để làm võng bán cho khách du lịch, khai thác Cua đá Gecarcoidea lalandii để phục vụ ăn uống của khách du lịch.
- Về ứng dụng:
Đã đề xuất 5 giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững các loài động vật có xương sống có giá trị khoa học và kinh tế ở quần đảo Cù Lao Chàm. 

Một số hình ảnh của đề tài: 

lđthuy1

lđthuy2

Những đóng góp mới

- Là công trình nghiên cứu đầu tiên đến nay, cập nhật về Danh lục thành phần loài khu hệ động vật có xương sống trên cạn ở quần đảo Cù Lao Chàm.
- Lần đầu tiên, xác định ở quần đảo Cù Lao Chàm có 17 loài động vật có xương sống trên cạn (thú, chim, bò sát-ếch nhái ) có giá trị khoa học và kinh tế.
- Lần đầu tiên đánh giá đầy đủ các yếu tố sinh thái, tác nhân tác động ảnh hưởng đến sự phân bố, tồn tại và phát triển của 17 loài động vật có xương sống trên cạn (thú, chim, bò sát - ếch nhái ) có giá trị khoa học kinh tế.
- Đề xuất các giải pháp về bảo tồn, phát triển bền vững các loài động vật có xương sống trên cạn có giá trị khoa học và kinh tế ở quần đảo Cù Lao Chàm phù hợp với đặc thù của địa phương.

Địa chỉ ứng dụng

- Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An.
- Các cơ quan quản lý về Tài nguyên Môi trường của Tp. Hội An và tỉnh Quảng Nam.

Kiến nghị

C?n ti?n hành thêm nghiên c?u v? sinh h?c, sinh thái c?a m?t s? loài ?VCXS trên c?n có giá tr? KH và KT cao, nh?m có thêm nh?ng d?n li?u khoa h?c ph?c v? qu?n lý và b?o t?n ?DSH ? KBT bi?n Cù Lao Chàm.