Thông tin Đề tài

Tên đề tài Ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật trong nhân giống và xây dựng mô hình trồng cây Đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa L. Harms) tại tỉnh Trà Vinh. Mã số đề tài: VAST.NĐP.11/14-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh học Nhiệt đới
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Họ và tên Bùi Đình Thạch
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

-  Ứng dụng nuôi cấy mô tế bào thực vật trong việc nhân nhanh giống cây Đinh lăng lá nhỏ.
-  Xây dựng mô hình trồng cây Đinh lăng lá nhỏ tại Trà Vinh.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
+ Xây dựng được quy trình nhân giống bằng nuôi cấy mô cây Đinh lăng lá nhỏ (khử trùng mẫu với hypochlorite Natri 50% (v/v), thời gian 35 phút -75,933% ; môi trường tạo chồi tối ưu: 0,1 mg/L NAA, 1 mg/L kinetin và 5 mg/L BA); môi trường MS bổ sung 0,5 mg/L IBA; cây nuôi cấy mô thích nghi ở vườn ươm trên cơ chất: 50% trấu un và 50% đất).
+ Cây nuôi cấy mô cho tỉ lệ chết (24,603%) thấp hơn so với cây giâm cành (44,050 %) và chỉ tiêu sinh trưởng (chiều cao cây, trọng lượng rễ) cây cây mô cao hơn so cây giâm cành.
+ Xây dựng được quy trình trồng cây Đinh lăng lá nhỏ tại Trà Vinh ở giai đoạn sau 12 tháng trồng, với thông số kỹ thuật: cây trồng ở điều kiện không có lớp phủ, bón lót phân bò 5 tấn/ha; bón thúc (100 kg/ha) sau 6 tháng trồng; khoảng cách cây 70x70 cm.
+ Mô hình trồng cây Đinh lăng tại tỉnh Trà Vinh (tổng diện tích triển khai 1,5 ha).
-    Về ứng dụng:
Quy trình nuôi cấy mô cây Đinh lăng lá nhỏ đã được ứng dụng tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Trà Vinh.

Một số hình ảnh của đề tài:

bvthanh1

bvthanh2

bvthanh3

Những đóng góp mới

Đây là kết quả được ghi nhận đầu tiên về việc ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật trong việc nhân giống và triển khai mô hình trồng cây Đinh lăng lá nhỏ tại Việt Nam.

Sản phẩm đề tài

-    Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
Mô hình trồng cây Đinh lăng lá nhỏ (tại hộ dân triển khai: đường Sơn Thông, khóm 2, phường 7, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh)

Địa chỉ ứng dụng

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Trà Vinh

Kiến nghị

- Ti?p t?c theo dõi cây ?inh l?ng lá nh? tr?ng mô hình ?? ?ánh giá hoàn thi?n chu trình tr?ng cây  ?inh l?ng (>3 n?m) và hi?u qu? kinh t? t? mô hình tr?ng cây ?inh l?ng.
- Nghiên c?u t?o s?n ph?m mang tính ??c tr?ng t? cây ?inh l?ng nh?m ?a d?ng hóa và t?ng giá tr? cho cây ?inh l?ng lá nh?