Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu phân vùng chức năng sinh thái làm cơ sở phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thái Bình. Mã số đề tài: VAST.NĐP.02/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa lý
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Họ và tên TS. Lưu Thế Anh
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 1.400 triệu đồng, trong đó: - VAST: 600 triệu đồng- UBND tỉnh Thái Bình: 800 triệu đồng
Xếp loại Chọn
Mục tiêu đề tài

Xác lập được cơ sở khoa học phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Thái Bình tiếp cận theo phân vùng chức năng sinh thái

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
+ Xây dựng bộ tiêu chí phân vùng chức năng sinh thái phù hợp với điều kiện tỉnh Thái Bình;
+ Đánh giá các thách thức môi trường đối với từng vùng sinh thái do phát triển kinh tế - xã hội và các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng;
+ Xây dựng các kế hoạch hành động cho từng vùng sinh thái phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Thái Bình;
+ Thành lập bản đồ phân vùng chức năng sinh thái tỉnh Thái Bình tỷ lệ 1:50.000 nhằm phục vụ cho quản lý và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020;
-    Về ứng dụng:
+ Các kết quả nghiên cứu của đề tài sau khi bàn giao cho địa phương sẽ ứng dụng trực tiếp phục vụ cho việc lập kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành theo tiềm năng tự nhiên và điều kiện sinh thái của từng vùng chức năng sinh thái tỉnh Thái Bình trong chiến lược thích ứng chủ động với biến đổi khí hậu;
+ Thông qua việc thực hiện các nội dung nghiên cứu, đề tài góp phần nâng cao trình độ cả về lý luận và thực tiễn cho các cán bộ tham gia đề tài của Viện Địa lý và cán bộ quản lý KH&CN của Sở KH&CN tỉnh Thái Bình về lĩnh vực phân vùng chức năng sinh thái phục vụ cho việc sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

ltanh1

ltanh2

Những đóng góp mới

-    Xây dựng bộ tiêu chí phân vùng chức năng sinh thái phù hợp với điều kiện tỉnh Thái Bình;
-    Thành lập bản đồ phân vùng chức năng sinh thái tỉnh Thái Bình tỷ lệ 1:50.000 nhằm phục vụ cho quản lý và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020;
-    Xây dựng các kế hoạch hành động cho từng vùng sinh thái phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Thái Bình;

Sản phẩm đề tài

-    Các bài báo đã công bố (liệt kê):
+ Hiện trạng và biến động các chất dinh dưỡng đa lượng đạm, lân và kali trong đất trồng lúa tỉnh Thái Bình, Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và
Môi trường, số 3 - 2017;
+ Tiếp cận phân vùng chức năng sinh thái trong định hướng tổ chức lãnh thổ tỉnh Thái Bình, Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và
Môi trường, tập 33, số 2 - 2017;
+ Sinh khí hậu và phát triển rừng ngập mặn ven biển tỉnh Thái Bình, Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, tập 33, số 1 - 2017;

Địa chỉ ứng dụng

UBND tỉnh Thái Bình, Sở KHCN tỉnh Thái Bình.