Thông tin Đề tài

Tên đề tài "Điều tra các chất có hoạt tính sinh học từ nguồn thực vật rừng ngập mặn tại khu vực vịnh Hạ Long, khu vực vườn Quốc gia Cát Bà và vườn Quốc gia Bái Tử Long". Mã số nhiệm vụ: VAST.ĐTCB 01/16-17
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hóa sinh biển
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài khác (Từ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN trở lên)
Họ và tên TS. Nguyễn Văn Thanh
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 1.500.000.000 đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

a.    Có được các mẫu thực vật có triển vọng làm dược liệu tại một số khu vực thuộc vịnh Hạ Long, vườn Quốc gia Cát Bà và vườn Quốc gia Bái Tử Long;
b.    Có được các chất có hoạt tính sinh học thông qua phân lập các chất theo định hướng hoạt tính kháng sinh, gây độc tế bào từ các mẫu thu được;
c.    Đề xuất được hướng sử dụng một số đối tượng có triển vọng.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
-    Đã điều tra thu thập 39 mẫu thực vật ngập mặn đầy đủ tên khoa học, ảnh tiêu bản, tiêu bản.
-    Đã đánh giá hoạt tính sinh học các mẫu dịch chiết thô, kết quả đã phát phát hiện 12 mẫu có hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định và 10 mẫu có hoạt tính gây độc tế bào.
-    Đã phân lập và xác định được cấu trúc 62 hợp chất từ 05 mẫu thực vật ngập mặn, trong đó có 06 chất mới.
-    Đã đánh giá hoạt tính hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định, hoạt tính gây độc tế bào, hoạt tính chống oxy hóa và hoạt tính kháng viêm đối với các hợp chất tách được. Kết quả điều tra đã phát hiện 28 hợp chất có hoạt tính sinh học.
-    Về ứng dụng:
-    Đã đề xuất hướng sử dụng 03 loài thực vật ngập mặn có triển vọng về hoạt tính sinh học là cây Ngọc nữ biển (Clerodendrum inerme (L.) Gaertn), cây Sú (Aegiceras corniculatum (L.) Blanco) và cây Mù-u (Calophyllum inophyllum L.).

Hình ảnh đề tài:

nvthanh1

nvthanh2

Những đóng góp mới

- Đã lần đầu tiên nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của 05 loài thực vật ngập mặn thu thập tại vịnh Hạ Long, vườn Quốc gia Cát Bà và vườn Quốc gia Bái Tử Long.
- Đã phát hiện được 06 hợp chất mới các mẫu thực vật lựa chọn nghiên cứu.
- Đã phát hiện được 28 hợp chất có hoạt tính sinh học từ 05 loài thực vật ngập mặn Việt Nam.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố:
1.    A new rearranged abietane diterpene from Clerodendrum
inerme with antioxidant and cytotoxic activities. Le Ba Vinh, Nguyen Thi Minh Nguyet, Seo Young Yang, Jang Hoon Kim,
Le Thi Vien, Phan Thi Thanh Huong, Nguyen Van Thanh, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Hoai Nam, Chau Van Minh, Inkyu Hwang and Young Ho Kim. Natural Product Research, In press 2017, https://doi.org/ 10.1080/14786419.2017.1360885.
2.    Cytotoxic triterpene saponins from the mangrove Aegiceras
corniculatum. Le Ba Vinh, Nguyen Thi Minh Nguyet, Seo Young Yang, Jang Hoon Kim, Nguyen Van Thanh, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Hoai Nam, Chau Van Minh, Inkyu Hwang and Young Ho Kim. Natural Product Research, In press 2017, https://doi.org/10.1080/ 14786419. 2017.1402320.
3.    Phenolic compounds isolated from the mangrove plant
Avicennia marina (Forsk.) Vierh. Nguyen Van Thanh, Pham Thi Mai Huong, Le Viet Lan Huong, Tran Thu Huong,
Tran My Linh, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Hoai Nam, Chau Van Minh, Vietnam of Journal of Chemistry, 2017, 55(5E3,4) 521-525.
4.    Metabolites isolated from semi-mangrove plant Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. Le Ba Vinh, Phan Thi Thanh Huong, Le Thi Vien, Nguyen Van Thanh, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Hoai Nam, Chau Van Minh, Vietnam of Journal of Chemistry, 2017, (accepted).
5.    Glucosides from mangrove plant Avicennia marina. Pham Thi Mai Huong, Le Viet Lan Huong, Tran Thu Huong, Nguyen Van Thanh*, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Hoai Nam, Chau Van Minh, Journal of Science & Technology Technical Universities, 2017, (accepted).
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích: không đăng ký
- Các sản phẩm cụ thể:
    - Mẫu tiêu bản có tên khoa học của 39 loài thực vật ngập mặn lưu giữ tại Viện Hóa sinh biển.
    - Dữ liệu phổ của các hợp chất phân lập được.
    - Số liệu kết quả thử hoạt tính gây độc tế bào và hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định của các dịch chiết thô các loài thực vật ngập mặn và của các chất sạch.
- Các sản phẩm khác: Đã đào tạo 02 Thạc sĩ và góp phần đào tạo 01 nghiên cứu sinh.

Địa chỉ ứng dụng

vịnh Hạ Long, vườn Quốc gia Cát Bà và vườn Quốc gia Bái Tử Long.
* Kiến nghị của chủ nhiệm nhiệm vụ:
            Kiến nghị tiếp tục điều tra nghiên cứu về hóa học và hoạt tính sinh học của các loài thực vật ngập mặn và tham gia ngập mặn tại các khu vực khác.