Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu xác định chỉ số xáo trộn môi trường karst khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng góp phần bảo vệ và quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên. Mã số nhiệm vụ: VAST-CTG.07/14-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất
Thuộc Danh mục đề tài Chủ tịch Viện giao
Họ và tên TS. Vũ Thị Minh Nguyệt
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 800 triệu
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

-    Đề xuất phương pháp xác định chỉ số xáo trộn môi trường karst khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tiền đề áp dụng cho các khu vực karst khác tại Việt Nam.
-    Thành lập bản đồ chỉ số xáo trộn môi trường karst khu vực nghiên cứu.
-    Đề xuất các biện pháp bảo vệ và quản lý bền vững tài nguyên karst tại khu vực.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
+ Đã xây dựng, định lượng được bộ chỉ thị, xác định được chỉ số xáo trộn môi trường karst (KDI) tại Vườn. Bộ chỉ thị gồm 17 chỉ thị theo đề xuất của Van Baynen và 10 chỉ thị đặc thù cho khu vực nghiên cứu; các chị thị đã được định lượng với thang điểm từ 0-3 theo phương pháp của van Baynen.
+  Thành lập được bản đồ chỉ số xáo trộn môi trường karst Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỷ lệ 1:50 000 sử dụng phần mềm ArcGis. Bản đồ KDI thể hiện rõ hiện trạng xáo trộn môi trường karst trong vùng lõi và vùng đệm của Vườn
 + Cập nhật phương pháp tiếp cận tổng thể theo hướng địa –sinh thái-nhân văn trong nghiên cứu bảo tồn môi trường karst tại Việt Nam. Tạo nền tảng để tiếp tục áp dụng hướng nghiên cứu KDI tại các khu vực karst khác ở Việt Nam.
-    Về ứng dụng:
+ Các kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ đã cung cấp các thông tin hữu dụng, có cơ sở khoa học và đề xuất được các giải pháp quản lý tổng thể và cụ thể nhằm bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

 

vtmnguyet
Bản đồ chỉ số xáo trộn môi trường karst VQG PNKB (thu từ tỉ lệ bản đồ 1: 50 000)

Những đóng góp mới

-     Lần đầu tiên ứng dụng  phương pháp xác định chỉ số môi trường karst tại VQG nói riêng và Việt Nam nói chung. Nhiệm vụ đã vận dung sáng tạo, xây dựng được bộ chỉ thị phù hợp với đặc điểm đặc thù của VQG PNKB.

Sản phẩm đề tài

-    Các bài báo đã công bố:
+  North Leslie, Vu Thi Minh Nguyet, Polk Jason, Tong Phuc Tuan, Nguyen Minh Quang. Evaluating Human-Environmental Impacts to the karst landscape of Phong Nha – Ke Bang National Park, Vietnam using a modified Karst Disturbance Index Methodology. GSA Abstract Vol.8, No 7 and Oral presentation in session “Intersections of Sustainability and Geosciences”. 2016 GSA Colorado, USA.
+ Vũ Thị Minh Nguyệt, Tống Phúc Tuấn, Nguyễn Minh Quảng, Nguyễn Thị Thảo, Trần Thị Nhung, Uông Đình Khanh. 2015.  Những kết quả bước đầu trong nghiên cứu xác định chỉ số xáo trộn môi trường karst khu vực VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Phong Nha - Kẻ Bàng: Bảo tồn và Phát triển bền vững, tr 50-59.
-    Các bài báo đã chấp nhận được đăng:
+ Vũ Thị Minh Nguyệt, Tống Phúc Tuấn, Nguyễn Thị Thảo, Trần Thị Nhung, Nguyễn Minh Quảng 2017. Chỉ số xáo trộn môi trường karst và giải pháp quản lý, bảo tồn Di sản thiên nhiên thế giới tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Tạp chí Địa chất).
-    Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
+ 01 Báo cáo phương pháp xây dựng chỉ số xáo trộn môi trường karst (KDI) khu vực nghiên cứu.
+ 01 Bản đồ chỉ số xáo trộn môi trường karst Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỷ lệ 1:50 000.
+ 01 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.
+ 03 Bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành.-    Các sản phẩm khác:
+ Đào tạo 01 Thạc sỹ.

Địa chỉ ứng dụng

Các sản phẩm của nhiệm vụ sẽ được chuyển giao tới BQL Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.
*Kiến nghị của chủ nhiệm nhiệm vụ: Tiếp tục được ứng dụng KDI tại các khu vực karst khác tại Việt Nam.