Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu tạo kháng thể đơn chuỗi tái tổ hợp nhận biết đặc hiệu kháng nguyên nhóm máu. Mã số đề tài: VAST02.03/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ sinh học (VAST02)
Họ và tên TS. Lê Thị Thu Hồng
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 500 triệu
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Tạo được quy trình sản xuất kháng thể đơn chuỗi tái tổ hợp nhận biết đặc hiệu kháng nguyên nhóm máu; Sản xuất được kháng thể đơn chuỗi tái tổ hợp có khả năng nhận biết đặc hiệu kháng nguyên nhóm máu.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
(1) Đã phân lập thành công các đoạn gen mã hóa vùng biến đổi của chuỗi nặng và chuỗi nhẹ từ tế bào lai A6G11C9 sản xuất kháng thể đơn dòng nhận biết đặc hiệu kháng nguyên nhóm máu A;
(2) Đã biểu hiện được kháng thể đơn chuỗi antiA-scFv dung hợp với SUMO ở dạng tan khi biểu hiện đồng thời với các phân tử chaparone trong tế bào E. coli JM109;
(3) Đã tinh chế được kháng thể đơn chuỗi tái tổ hợp antiA-scFv với độ tinh sạch 89 % và hàm lượng đạt được là 64,9 mg/lit dịch nuôi cấy;
(4) Đã xác định được hoạt tính của kháng thể đơn chuỗi tái tổ hợp antiA-scFv.

Hình ảnh của đề tài:

lthong1

lthong2

Đánh giá hoạt tính của kháng thể antiA-scFv bằng ELISA

Những đóng góp mới

Xác đinh được trình tự gen mã hóa cho vùng biến đổi của chuỗi nặng và chuỗi nhẹ của kháng thể đơn dòng nhận biết đặc hiệu kháng nguyên nhóm máu A

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 1 bài báo trong Tạp chí Sinh học
Đặng Thị Ngọc Hà, Lê Thị Thu Hồng, Đỗ Thị Huyền và Trương Nam Hải (2017) Nghiên cứu lựa chọn điều kiện biểu hiện kháng thể đơn chuỗi tái tổ hợp nhận biết kháng nguyên nhóm máu A trong chủng Escherichia coli. Tạp chí sinh học 39(2).
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Chủng E. coli tái tổ hợp biểu hiện kháng thể đơn chuỗi antiA-scFv, kháng thể antiA-scFv tinh sạch (Phòng Kỹ thuật di truyền, Viện Công nghệ sinh học).