Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất phương án đảm bảo chất lượng kênh thông tin vô tuyến của trạm mặt đất trong hệ thống VNREDSAT-1. Mã số: VAST.ĐLT.05/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Vũ trụ
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên ThS. Ngô Duy Tân
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 400 triệu
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Làm chủ quá trình tính toán và đánh giá chất lượng đường truyền vô tuyến của hệ thống vệ tinh nhỏ quan sát Trái đất và đề xuất phương án đảm bảo chất lượng kênh thông tin vô tuyến của trạm mặt đất băng S cho hệ thống VNREDSat-1

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
Các kết quả nghiên cứu đã chỉ rõ sự suy hao, thay đổi cực, góc tới của tín hiệu thu nhận từ vệ tinh. Điều này giúp hiểu rõ hơn về những hiện tượng nhiễu, tín hiệu xấu, … gây ra hiện tượng suy giảm chất lượng kênh tín hiệu vô tuyến giữa vệ tinh và trạm mặt đất, đặc biệt là kênh điều khiển và giám sát trạng thái vệ tinh.
Những kết quả này cũng sẽ góp phần vào việc tính toán, thiết kế quỹ đường truyền cho hệ thống thông tin vệ tinh. Hình dung trước được những tình huống, nguyên nhân gây ra nhiễu hay suy hao trong quá trình thu nhân nói riêng và truyền dẫn thông tin nói chung.
Đối với các hệ thống đang vận hành chẳng hạn như VNREDSat-1, thì các công việc nêu trên góp phần vào đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả hệ thống, giảm thiểu rủi ro, tối ưu các quy trình vận hành phù hợp với các điều kiện thực tế.
- Về ứng dụng:
    Sản phẩm phần mềm của đề tài có khả năng được sử dụng như một công cụ hỗ trợ cho quá trình vận hành và khai thác vệ tinh VNREDSat-1
    Các báo cáo khoa học có thể được sử dụng để tham khảo góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của các cán bộ liên quan
    Trên cơ sở các nội dung nghiên cứu, đề tài đã đạt được các sản phẩm tương ứng là các báo cáo có nội dung được đề cập tóm tắt trong bảng dưới đây. Nội dung chi tiết từng sản phẩm được trình bày trong phần các báo cáo kết quả:
1. Phần mềm mô phỏng và tính toán các thông số đường truyền của hệ thống vệ tinh nhỏ quan sát trái đất SATLINK; Nội dung chính: Phần mềm mô phỏng và tính toán các thông số đường truyền của hệ thống vệ tinh nhỏ quan sát Trái đất
2. Báo cáo khảo sát, đánh giá các thông số kỹ thuật của đường truyền tại trạm thu phát tín hiệu băng S của hệ thống VNREDSat-1; Nội dung chính: Báo cáo khảo sát, đánh giá các thông số kỹ thuật của đường truyền tại trạm thu phát tín hiệu băng S của hệ thống VNREDSat-1
3. Các chỉ tiêu kỹ thuật và phương pháp đánh giá chất lượng đường truyền băng S của trạm mặt đất hệ thống VNREDSat-1; Nội dung chính: Đưa ra các chỉ tiêu kỹ thuật và phương pháp đánh giá chất lượng đường truyền băng S của trạm mặt đất hệ thống VNREDSat-1

Các kết quả của đề tài đã được công bố trong bài báo báo với tiêu đề: “Link quality evaluation and maintaining reliable radio link for Earth observation system”, đã được công bố trên tạp chí International Journal of Electronics Communication and Computer Engineering (ISSN: 2249-071X), đây là một tạp chí chuyên ngành về điện tử, thông tin và kỹ thuật máy tính với các chỉ số: ICV: 62.65, IJECCE Impact Factor (JIF):2.7, UIF: 1.0909.

-    Kết quả khác của đề tài là góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của các cán bộ tham gia thực hiện đề tài. Đề tài đã tạo điều kiện và cung cấp kiến thức, cơ sở lý luận cho 01 cán bộ hoàn thành luận văn cao học với đề tài “Nghiên cứu đánh giá chất lượng đường truyền vô tuyến băng S của vệ tinh quan sát Trái đất”.

Hình ảnh của đề tài:

ndtan

Những đóng góp mới

Đề tài đã xây dựng được một phần mềm có khả năng mô phỏng và tính toán các thông số đường truyền của hệ thống vệ tinh nhỏ quan sát trái đất. Phần mềm đã được ứng dụng thực tế đối với hệ thống vệ tinh VNREDSAT-1và cho thấy tiềm nằng ứng cụng trong việc nghiên cứu cũng như đảm bảo chất lượng đường truyền vô tuyến.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố: 01
    Bài báo “Link quality evaluation and maintaining reliable radio link for Earth observation system” trên tạp chí International Journal of Electronics Communication and Computer Engineering.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): không có
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): các báo cáo sản phẩm và phần mềm SATLINK.

Địa chỉ ứng dụng

Viện Công nghệ vũ trụ