Thông tin Đề tài

Tên đề tài Tính toán thiết kế đạn dùng cho súng đa năng bắn ở hai môi trường nước và không khí. Mã số đề tài: VAST.HĐN.01/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Cơ học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hội đồng khoa học ngành đặt hàng
Họ và tên PGS. TS. Trần Thu Hà
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 2.500.000.000đ (hai tỷ năm trăm triệu đồng)
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

-    Xây dựng mô hình tính toán thuật phóng trong và thuật phóng ngoài phục vụ thiết kế đạn bắn trong nước cho súng tiểu liên đa năng bắn trong hai môi trường khí và nước.
-    Xây dựng thí nghiệm xác định chuyển động của đạn trong môi trường nước.
-    Tính toán thiết kế mẫu đạn bắn trong nước dành cho súng đa năng hai môi trường thế hệ F1.
-    Chế tạo thử 2 mẫu đạn và 1 mẫu nguyên lý nòng súng hai môi trường để thử nghiệm đánh giá tính năng ban đầu của  đạn bắn trong  môi trường nước dành cho súng đa năng hai môi trường

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học: Đã nghiên cứu tổng quan về súng và đạn bắn dưới nước trên thế giới; Đã trình bày mô hình tính thuật phóng trong, mô hình khoang siêu rỗng có hiệu chỉnh bằng phương pháp lọc Kalman phi tuyến đơn, mô hình siêu rỗng ứng dụng phương  pháp tối ưu biến phân lựa chọn bộ tham số kích thước đầu đạn thích hợp, mô hình chuyển động của đạn trong khoang rỗng và có tính đến ảnh hưởng của chuyển động nước; Nghiên cứu ổn định của đầu đạn trong nước và các kết luận; Trình bày mô hình chuyển động 6 bậc tự do của đầu đạn trong nước; Trình bày một phương pháp đo mới trong phòng thí nghiệm ứng dụng cho chuyển động của vật thể trong nước, Xây dựng phần mềm kết nối;
-    Về ứng dụng: Đã thực hiện 12 thí nghiệm, thực hiện tính toán thiết kế chế tạo 2 mẫu đạn đạn và một mẫu nòng súng, thực hiện 5 nhiệm vụ gia công, lắp ráp và thử nghiệm kiểm tra để có 2 mẫu đạn và 1 mẫu nòng súng nguyên lý theo đề cương. Đã chế tạo 2 mẫu đạn F1 đạt sơ tốc hơn 300m/s và có tầm bắn hiệu quả hơn 20m.

Hình ảnh của đề tài:

tthuha

Những đóng góp mới

Đã xây dựng mô hình thuật phóng trong và phương pháp giải có các kết tính toán hợp lý; Đã xây dựng mô hình siêu rỗng với phương pháp hiệu chỉnh kết quả Kalman phi tuyến đơn, Đã xây dựng mô hình siêu rỗng ứng dụng phương pháp tối ưu biến phân tìm bộ tham số kích thước để viên đạn đi xa nhất; Đã xây dựng mô hình chuyển động của đạn có tính đến ảnh hưởng của nước và có kết luận ảnh hưởng này không lớn đối với chuyển động rất nhanh của đạn trong nước; Đã nghiên cứu ổn định của đầu đạn và nhận xét về kích thước của đường kính mũi đạn cũng như  độ dài đạn trong ổn định; Đã nghiên cứu một phương pháp đo mới chuyển động của vật thể trong nước trong phòng thí nghiệm. Đã thực hiện các thí nghiệm thiết kế để có được sản phẩm mới là 2 mẫu đạn và mẫu nòng súng nguyên lý. Đã trình bày các nguyên lý thử nghiệm, thiết kế, sản xuất để có thể ứng dụng sản xuất đạn hàng loạt trong nhà máy quốc phòng.

Sản phẩm đề tài

-    Báo cáo tổng kết đề tài.
-    Các bài báo đã công bố: 6 bài báo trong đó có 01 bài báo quốc tế ISI, 02 bài báo đăng tại tạp chí Cơ học (tạp chí quốc gia), 03 bài báo tại hội nghị quốc gia và quốc tế.
-    Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích: 0
-    Các sản phẩm cụ thể: 2 mẫu đạn dưới nước và 1 mẫu nòng súng.
-    Các sản phẩm khác: Phần mềm tính toán chuyển động của viên đạn dưới nước.

Địa chỉ ứng dụng

Học viện Kỹ thuật Quân sự.

* Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài : vấn đề chuyển động của vật thể dưới nước có nhiều ứng dụng trong quốc phòng dân sinh. Sẽ rất hiệu quả nếu đề tài được tạo điều kiện tiếp tục phát triển theo hướng này.