Thông tin Đề tài

Tên đề tài Điều tra và xây dựng bộ sưu tập cá thường gặp và quý hiếm vùng biển Nam Trung Bộ
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hải dương học
Thuộc Danh mục đề tài Chủ tịch Viện giao
Họ và tên Ths. Lê Thị Thu Thảo
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 150.000.000 đ (một trăm năm mươi triệu đồng)
Xếp loại Kém
Mục tiêu đề tài

- Nhằm cung cấp danh mục về thành phần loài và bộ sưu tập cá biển khai thác thường gặp và quý hiếm vùng biển Nam Trung Bộ làm cơ sở xây dựng bộ atlas cá vùng biển Việt Nam phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ, khai thác hợp lý và phát triển bền vững; phát triển ngành địa phương.
- Làm cơ sở cho IOC Việt Nam trong công tác tuyên truyền, quản lý, bảo vệ, khai thác hợp lý và phát triển bền vững nguồn lợi sinh vật biển; nâng cao vị thế IOC Việt Nam.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
• Đã sưu tập được bộ mẫu vật và hình ảnh cụ thể về 200 loài cá thường gặp thuộc 16 bộ, 69 họ, 127 giống và 25 loài cá quý hiếm thuộc 20 giống, 16 họ, 11 bộ ở vùng biển Nam Trung Bộ.
• Xây dựng 2 bộ sưu tập hình ảnh màu của 200 loài cá thường gặp và 25 loài cá quý hiếm vùng biển Nam Trung Bộ. Hình ảnh cá được xử lý và trình bày dưới dạng 02 poster.
- Về ứng dụng:
• Bộ tiêu bản mẫu vật cá biển phục vụ cho công tác trưng bày giới thiệu về Đa dạng sinh học ở biển, giúp cho các nhà khoa học, sinh viên, học sinh đến nghiên cứu, tham quan và học tập.
• Bộ Posters hình ảnh các loài cá biển là tài liệu tốt phục vụ công tác giảng dạy trong các trường học. Đây cũng là nguồn tư liệu quý cho các nhà quản lý thủy sản, các ngư dân ở các địa phương ven biển trong công tác giáo dục cộng đồng, nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.
• Là tư liệu cần thiết cho công tác biên soạn bộ Atlas về cá ở vùng biển Nam Trung Bộ và vùng biển Việt Nam.

Những đóng góp mới

Xây dựng được 2 bộ sưu tập hình ảnh màu của 200 loài cá thường gặp và 25  loài cá quý hiếm vùng biển Nam Trung Bộ.

Sản phẩm đề tài

- Poster 1: Hình ảnh màu của 200 loài cá thường gặp vùng biển Nam Trung Bộ.
- Poster 2: Hình ảnh màu của 25 loài cá quý hiếm vùng biển Nam Trung Bộ.
- 50 lọ lưu giữ các loài cá.

Một số hình ảnh của đề tài:

59.2015lethithuthao

59.2015lethithuthao2

59.2015lethithuthao3

59.2015lethithuthao4