Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu giải pháp ứng dụng hệ vi sinh vật phân hủy nền đáy để xử lý mùi phát sinh do bùn và nước mặt tại khu vực âu thuyền Thọ Quang thành phố Đà Nẵng. Mã số đề tài: VAST.NĐP.09/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Môi trường
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Họ và tên KS. Huỳnh Đức Long
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2016
Tổng kinh phí Tổng kinh phí: 992.000.000 VNĐ- Kinh phí từ ngân sách SNKH của VHLKHCN Việt Nam: 700.000.000 VNĐ- Kinh phí từ ngân sách SNKH của thành phố Đà Nẵng: 292.000.000 VNĐ
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

-    Đánh giá hiện trạng môi trường tại khu vực âu thuyền Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng.
-    Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có hoạt lực phân hủy mạnh các thành phần ô nhiễm đặc trưng có trong bùn và nước mặt tại khu vực âu thuyền Thọ Quang để sản xuất chế phẩm vi sinh bổ sung nhằm cải thiện hệ vi sinh vật nền đáy trong quá trình xử lý.
-    Xây dựng mô hình thực nghiệm sử dụng các chủng vi sinh vật đã được tuyển chọn để cải thiện hệ vi sinh vật xử lý bùn đáy âu thuyền Thọ Quang để đánh giá tác dụng của chế phẩm vi sinh vật tạo ra.
-    Đề xuất giải pháp thích hợp nhằm xử lý mùi tại âu thuyền Thọ Quang.

Kết quả chính của đề tài

•    Về khoa học:
-    Đề tài đã tiến hành điều tra, đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực âu thuyền Thọ Quang và sự phát tán chất ô nhiễm;
-    Đề tài đã phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật chịu mặn, phân hủy mạnh các chất ô nhiễm hữu cơ tại âu thuyền Thọ Quang, từ đó tạo ra chế phẩm vi sinh vật tuyển chọn để xử lý môi trường tại âu thuyền Thọ Quang.
•    Về ứng dụng:
Kết quả của đề tài là cơ sở khoa học và thực tiễn để nhân rộng mô hình xử lý tại âu thuyền Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng và tại các âu thuyền, cảng, bến cá khác trên cả nước.

HÌnh ảnh đề tài:

hdlong1

hdlong2

hdlong3

 

Những đóng góp mới

-    Đề tài đã góp phần làm phong phú thêm bộ số liệu hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang;
-    Đã tạo ra được chế phẩm vi sinh vật có khả năng xử lý môi trường trong điều kiện nước mặn.
-    Chế phẩm vi sinh tạo ra được thực nghiệm đánh giá hiệu quả xử lý bùn đáy tại âu thuyền Thọ Quang và cho hiệu quả xử lý tốt.
-    Đề tài cũng đã được đăng ký giải pháp hữu ích.

Sản phẩm đề tài

•    Các bài báo đã công bố:
-    “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật chịu mặn để xử lý ô nhiễm nền đáy tại âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, tập 22/số 1 (đặc biệt), 2017;
-    “Nghiên cứu sử dụng các chủng vi khuẩn chịu mặn để xử lý bùn đáy âu thuyền Thọ Quang”, Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn – Sức khỏe & Môi trường lao động, số 4,5&6, 2016.
•    Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích:
-    Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn đăng ký sáng chế: “Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh chịu mặn dùng để xử lý bùn đáy và nước bị ô nhiễm chất hữu cơ ở các vùng nước lợ và nước mặn, và chế phẩm vi sinh thu được”.
•    Các sản phẩm cụ thể:
-    Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh xử lý bùn đáy âu thuyền Thọ Quang;
-    Chế phẩm vi sinh sử dụng để xử lý nền đáy âu thuyền Thọ Quang;
-    Báo cáo tổng kết đề tài.
•    Các sản phẩm khác:
-    Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm của người hướng dẫn luận văn thạc sĩ cho học viên cao học;
-    Bằng Thạc sĩ/Bảng điểm của học viên cao học;
-    Danh sách Hội đồng bảo vệ và bảng điểm của sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.

Địa chỉ ứng dụng

Địa chỉ: Phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Kiến nghị

Nh?ng k?t qu? và s?n ph?m mà ?? tài ?ã ??t ???c cho th?y tính kh? thi ?? áp d?ng, nhân r?ng mô hình s? d?ng ch? ph?m vi sinh v?t ch?u m?n ?? x? lý ô nhi?m n?n ?áy ? các t?nh có bi?n ? n??c ta, ??c bi?t là khu v?c duyên h?i mi?n Trung.