Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu khả năng sử dụng ảnh vệ tinh quang học kết hợp với ảnh vệ tinh ra-đa đánh giá sinh khối, tích trữ Cacbon và hấp thụ CO2 bởi thảm thực vật rừng khu vực Vườn Quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Mã số đề tài:VAST 01.03/15-16.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Vũ trụ
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện, Chủ tịch Viện giao
Họ và tên Nguyễn Viết Lương
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu đồng)
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu khả năng sử dụng ảnh vệ tinh quang học kết hợp với ảnh vệ tinh ra-đa trong tính toán sinh khối, tích trữ cacbon và khả năng hấp thụ CO2 bởi thảm thực vật rừng.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
•    Xây dựng bản đồ thảm thực vật rừng chi tiết khu vực nghiên cứu (tỷ lệ 1: 25.000), nơi có mùa mưa và mùa khô rõ rệt và hai loại rừng thường xanh và rừng rụng lá.
•    Xây dựng mô hình ước lượng sinh khối rừng bằng việc kết hợp hai loại vệ tinh quang học và ảnh vệ tinh radar.
•    Lựa chọn mô hình tốt nhất cho việc xây dựng bản đồ sinh khối, tích trữ carbon và hấp thụ CO2 khu vực nghiên cứu.
•    Đã bố 01 bài báo tại Tạp chí Land/MDPI (thuộc danh mục ISI) và 01 bài báo quốc tế có phản biện (Advances in Remote Sensing).
Về ứng dụng.
Hỗ trợ đào tạo thành công 01 Tiến sĩ từ Trường Đại học Chiba, Nhật Bản.

Hình ảnh của đề tài:

nvluong1

Những đóng góp mới

Phát triển mô hình ước lượng sinh khối rừng nhiệt đới bằng việc kết hợp giữa ảnh vệ tinh quang học (Landsat 8 OLI) và ảnh từ vệ tinh radar (ALOS 2 PALSAR).

Sản phẩm đề tài

Bài báo đã xuất bản:
(1) Nguyen Viet Luong, Tateishi, R., Kondoh, A., Sharma, R. C., Thanh Nguyen, H., Trong To, T., & Ho Tong Minh, D. (2016). Mapping Tropical Forest Biomass by Combining ALOS-2, Landsat 8, and Field Plots Data. Land, 5(4), 31. (ISI/ESCI).
(2) Nguyen Viet Luong, Tateishi, R., Nguyen, H. T., Sharma, R. C., To, T. T., & Le, S. M. (2016). Estimation of Tropical Forest Structural Characteristics Using ALOS-2 SAR Data. Advances in Remote Sensing, 5(02), 131.
Bài báo tham gia hội thảo:
(1) Nguyen Viet Luong, Ryutaro Tateishi, Thanh-Hoan Nguyen, Ram C. Sharma, Trong-Tu To and Mai-Son Le. Relationship between Tropical Forest Biomass and Backscattering Intensity of ALOS-2 SAR Data. International Symposium on Geo-spatial and Mobile Mapping Technologies and Summer School for Mobile Mapping Technology, 04th – 10th of May 2016, Hanoi, Vietnam. Published by: Bach Khoa Publishing house ISBN: 978-604-93-8868-2. Printed in Viet Nam.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Báo cáo tổng hợp bao gồm các nội dung nghiên cứu như đã đăng ký. Phương pháp xây dựng các mô hình cho ước lượng sinh khối rừng và các mô hình. Bộ cơ sở dữ liệu của đề tài gồm có: Các loại ảnh vệ tinh quang học và ảnh vệ tinh radar (trước và sau khi xử lý). Số liệu về điều tra khảo sát thực địa, các loại bản đồ như bản đồ chi tiết thảm thực vật, bản đồ sinh khối, bản đồ tích trữ carbon và bản đồ hấp thụ CO2 khu vực nghiên cứu với tỉ lệ 1: 25.000.
- Các sản phẩm khác (nếu có): Tư liệu ảnh vệ tinh ALOS PALSAL, Landsat 8 OLI, trước và sau khi xử lý, sử dụng trong nghiên cứu này.