Thông tin Đề tài

Tên đề tài Đánh giá khả năng di thực cây Quinoa (Chenepodium quinoa Wildd) phục vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Trị. Mã số đề tài: VAST.NĐP.03/15-16
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Xếp loại Chọn