Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu động học và cơ chế phản ứng isomer hóa các n-paraffin C5, C6 và hỗn hợp của chúng trên xúc tác Pd biến tính (Mã số nhiệm vụ: VAST.HTQT.Nga.06/15-16)
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Hoá học
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên TS. Hoàng Tiến Cường
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 200 (triệu đồng)
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

-   Cải tiến xúc tác 0,8%Pd/HZSM-5 bằng các oxit kim loại nhằm tạo ra xúc tác mới rẻ tiền có họat độ và độ bền cao trong phản ứng chuyển hóa n-paraffin C5, C6 thành các iso-paraffins có trị số octan cao.
-   Đề xuất động học và cơ chế phản ứng trên các xúc tác tốt nhất.

Kết quả chính của đề tài

-    Đã điều chế thành công các xúc tác Pd/HZSM-5 biến tính có khả năng đồng phân hóa n-C6 và hỗn hợp n-C5 + n-C6 ở nhiệt độ thấp, áp suất thường với hoạt độ, độ chọn lọc và độ bền cao.
-    Đã làm sáng tỏ ảnh hưởng của các thành phần xúc tác, pha hoạt tính đến hoạt tính, độ chọn lọc và độ bền các xúc tác.
-    Kết quả nghiên cứu chứng minh pha kim loại hoạt động và phụ gia không làm thay đổi quy luật động học của phản ứng: hydro tham gia ở dạng nguyên tử hấp phụ, còn n-hexane dạng phân tử hấp phụ và phản ứng diễn ra trong vùng che phủ trung bình.
-    Kết quả thu được tạo cơ sở khoa học cho việc chế tạo xúc tác Pd biến tính có khả năng thay thế xúc tác Pt trong phản ứng đồng phân hóa các n-paraffin nhẹ (n-C5 và C6) để tạo ra hợp phần pha xăng octan cao, chất lượng cao, thân thiện với môi trường và có tính ứng dụng cao.
-    Công bố 02 bài báo trên tạp chí quốc tế ISI và 04 bài báo trong proceeding HNKH quốc tế.
-    Nâng cao trình độ nghiên cứu của các nghiên cứu viên trẻ.
-    Hỗ trợ đào tạo 01 NCS, đào tạo 03 ThS và 02 SV tốt nghiệp.

Hình ảnh của đề tài:

htcuong1

htcuong2

Những đóng góp mới

+ Chế tạo được các xúc tác 0,8%Pd/HZSM-5 biến tính bằng các oxit kim loại rẻ tiền có họat độ và độ bền cao trong phản ứng chuyển hóa n-paraffin C5, C6 thành các iso-paraffins có RON cao;
+ Thiết lập được các mô hình động học phản ứng phục vụ cho việc thiết kế các lò phản ứng.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
1)    Thi Kim Thoa Dao and Cam Loc Luu, n-Hexane Isomerization over Promoted Pd/HZSM-5 Catalysts, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, Volume 6, 035014 (6pp), 2015.
2)    Luu Cam Loc, Nguyen Tri, Dao Thi Kim Thoa, N. A. Gaidai, Yu. A. Agafonov, Ha Cam Anh, Hoang Thien Cuong, A. L. Lapidus, Kinetics of n-Hexane isomerization over Supported Palladium Catalysts, Kinetics and CatalysisVol. 58, No. 3, pp. 311–320, 2017.
3)    Luu Cam Loc, Dao Thi Kim Thoa, Nguyen Tri, Ha Cam Anh, N. A. Gaidai, Yu. A. Agafonov, A. L. Lapidus. n-Pentane and n-Hexane Hydro-isomerization over Promoted Pd/HZSM-5 Catalysts. “Synthesis Gas Chemistry” October 7 – 9, 2015, Dresden, Germany. DGMK Tagungsbericht 2015-2 Preprints of the Conference. PP. 291-298.
4)    Luu Cam Loc, Nguyen Tri, Dao Thi Kim Thoa, Ha Cam Anh, Hoang Tien Cuong, Isomerization of the  mixture of n-C5 and n-C6 parafins over Pd-based nanocatalysts, the 5th International Workshop on Nanotechnology and Application, 11-14 November 2015, Vung tau, Vietnam.
5)    Luu Cam Loc, Nguyen Tri, Dao Thi Kim Thoa, Ha Cam Anh, Hoang Tien Cuong, N. A. Gaidai, Yu. A. Agafonov, A. L. Lapidus, Isomerization of n-C6 paraffin and the mixture of n-C5 and n-C6 paraffins over Pd-based catalysts, Scientific workshop on “Progress and Trends in Science and technology” commemorating 10 years of partnership between the Vietnam Academy of Science and Technology and The Russian Foundation for Basic Research, Hanoi, 02//2016.
6)    Luu Cam Loc, Nguyen Tri, Duong Thi Thu Hien, Dao Thi Kim Thoa, Ha Cam Anh, Hoang Tien Cuong, N. A. Gaidai, Yu. A. Agafonov, A. L. Lapidus, Kinetics of n-hexane hydro-isomerization over promoted Pd/HZSM-5 catalysts at atmospheric pressure, Scientific workshop on “Progress and trends in science and technology” commemorating 10 years of partnership between the Vietnam Academy of Science and Technology and The Russian Foundation for Basic Research, Hanoi, 02//2016.
7)    Luu Cam Loc, Nguyen Tri, Gaidai N.A., Agafonov Yu.A., Dao Thi Kim Thoa, Ha CamAnh, Hoang Tien Cuong, Lapidus A.L, Mechanism  of n-hexane isomerization over palladium catalysts. X International Conference  “Mechanisms  of  Catalytic  Reaction” Svetlogorsk. Kaliningrad Region. Russia.  October 2-6, 2016.  Abstracts. Novosibirsk. PP-36. P. 150.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): 05 xúc tác Pd/HZSM-5 và 02 xúc tác  Pt/HZSM-5 tốt nhất với đầy đủ tính chất lý – hóa và có họat độ, độ bền cao trong isomer hóa n-parrafin C5, C6 ở nhiệt độ < 275 oC.
- Các sản phẩm khác (nếu có):
Danh sách NCS/HVCH/SV đã đào tạo:
1)    NCS Đào Thị Kim Thoa, Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG-HCM.
2)    HVCH. Dương Thị Thu Hiền, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM.
3)    HVCH. Võ Thị Hồng Nhung, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM.
4)    HVCH. Trịnh Thị Quỳnh Anh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM, dự kiến bảo vệ 11/2017.
5)    SV. Cao Việt Bách, Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG-HCM.
6)    SV. Tống Trí Trung, Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG-HCM.