Thông tin Đề tài

Tên đề tài “Đánh giá ảnh hưởng của các công trình chỉnh trị tới chế độ thủy-thạch động lực và cấu trúc hình thái các vùng cửa sông ven biển Nam Trung Bộ và đề xuất giải pháp khắc phục hậu quả”; Mã số: VAST05-04/14-15
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hải dương học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học trái đất (VAST05)
Họ và tên TS. Vũ Tuấn Anh
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 500,0 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Đánh giá diễn biến ảnh hưởng của các công trình chỉnh trị tới chế độ thủy-thạch động lực và cấu trúc hình thái các vùng cửa sông ven biển Nam Trung Bộ và hậu quả của chúng.
- Đề xuất giải pháp khắc phục hậu quả của các tác động tiêu cực.

Kết quả chính của đề tài

* Về khoa học:
Thu được nhiều dữ liệu mới: bản đồ địa hình tỉ lệ 1/10.000 khu vực cửa Tam Quan; Số liệu đo dòng chảy, sóng, gió, dao động mực nước, lưu lượng nước sông, thành phần cơ học trầm tích khu vực cửa Tam Quan.
- Đã tính toán được tác động của kẻ chắn sóng tới quá trình di chuyển trầm tích bằng mô hình Mike 21.
- Xác định được nguyên nhân gây bồi bồi – xói khu vực chủ yếu do dòng chảy từ sông và dòng dọc bờ do sóng tạo ra từ ngoài mũi Trường Xuân đi vào.
- Đề xuất 2 phương án điều chỉnh công trình chỉnh trị ở cửa Tam Quan để giảm thiểu tác động tiêu cực của kè chắn sóng hiện tại
* Về ứng dụng:

- Các giải pháp chung cho các cửa sông ở khu vực Nam Trung Bộ xảy ra tác động tiêu cực do công trình chỉnh trị và giải pháp công trình cụ thể cho cửa Tam Quan nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của kè chắn sóng hiện tại.

HÌnh ảnh của đề tài:

vtanh

vtanh1

Những đóng góp mới

- Khẳng định vật liệu gây bồi lắng khu vực cửa Tam Quan sau khi xây kè chắn sóng, trong thời gian từ 15/12/2014 – 15/12/2015 có 3 nguồn gốc chính:
    + Trần tích từ phía Bắc được dòng dọc bờ đưa qua mũi Trường Xuân vào gây lắng đọng ở khu vực cửa luồng chiếm 9,8%.
    + Trần tích từ trong sông được dòng chảy vận chuyển ra gây lắng đọng ở khu vực cửa luồng chiếm 15,1%, chủ yếu vào thời kỳ mùa mưa.
    + Trầm tích tại chỗ chiếm tỉ lệ lớn nhất, khoảng 73,9% trong một năm.
- Đề xuất 2 phương án cải tạo công trình chỉnh trị đã có nhằm giảm thiểu quá trình bồi lắng khu vực cửa Tam Quan

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố: 02 bài trên tạp chí chuyên ngành (1 bài đã xuất bản, 1 bài đã được chấp nhận)
(1). Vũ Tuấn Anh, 2016. Một số đặc điểm thủy động lực khu vực cửa Tam Quan (Bình Định). Tuyển Tập Nghiên Cứu Biển. 2016, tập 22, 1 - 14
(2). Vũ Tuấn Anh. Đánh giá tác động cửa kè chắn sóng tới quá trình bồi – xói tại khu vực cửa Tam Quan, Bình Định. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển.
-    Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
1. Tập số liệu đo gió, dao động mực nước, dòng chảy, sóng, địa hình của 2 lần khảo sát, kết quả phân tích cơ học trầm tích tầng mặt tại khu vực cửa Tam Quan: 
+ Bản đồ biến động địa hình đáy (phân bố bồi – xói) khu vực cửa Tam Quan qua 2 kỳ đo đạc. Tỷ lệ 1/10.000    
+ Sơ đồ các cửa sông có các công trình chỉnh trị ở khu vực Nam Trung Bộ    
2. Báo cáo đánh giá diễn biến thay đổi các quá trình thủy thạch động lực và cấu trúc hình thái các vùng cửa sông ven biển Nam Trung Bộ do ảnh hưởng của các công trình chỉnh trị và hậu quả   

3. Báo cáo xác định nguyên nhân, cơ chế tác động của các công trình chỉnh trị cửa sông tới các quá trình thủy thạch động lực khu vực cửa Tam Quan    
4. Báo cáo về các giải pháp khắc phục hậu quả  trên cơ sở kết quả đánh giá ảnh hưởng của công trình chỉnh trị khu vực cửa Tam Quan    
5    Báo cáo tổng kết   
-    Các sản phẩm khác: hỗ trợ đào tạo 02 thạc sĩ.