Thông tin Đề tài

Tên đề tài Tổng hợp điện hóa và đặc trưng màng hydroxyapatit trên nền hợp kim y sinh. Mã số nhiệm vụ: VAST. HTQT. Pháp. 03/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Kỹ thuật Nhiệt đới
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên PGS. TS. Đinh Thị Mai Thanh.
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là lựa chọn được điều kiện thích hợp để tổng hợp điện hóa màng hydroxyapatit (HAp) trên nền hợp kim y sinh đáp ứng yêu cầu làm vật liệu cấy ghép xương.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học: đã tổng hợp thành công màng HAp/Ti6Al4V và HAp/CoNiCrMo bằng PP điện hóa.
-    Điều kiện tổng hợp màng HAp/Ti6Al4V: 0 ÷ −2 V/SCE, 5 lần quét, 5 mV/s, 50°C. HAp: tinh thể, đơn pha, dạng xương rồng, chúng sắp xếp thành các cụm giống san hô.
-    Điều kiện tổng hợp màng HAp/CoNiCrMo: 0 ÷ −1,7 V/SCE, 5 lần quét, 3 mV/s, 50°C. HAp dạng tấm, bề dầy khoảng 8,8 µm, có cấu trúc tinh thể, đơn pha của HAp.
-    Kết quả nghiên cứu diễn biến ăn mòn của CoNiCrMo, Ti6Al4V, HAp/CoNiCrMo và HAp/Ti6Al4V trong SBF: HAp có khả năng che chắn tốt cho vật liệu nền, có vai trò như các mầm tinh thể thúc đẩy sự phát triển của các tinh thể apatit mới.
     Kết quả nghiên cứu được công bố trong 01 tạp chí SCIE, 01 tạp chí trong nước.
     Về đào tạo: Đào tạo được 01 Thạc sỹ.
     Về ứng dụng: Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ nhằm hướng tới những vật liệu cấy ghép xương có khả năng tương thích sinh học cao nhằm đáp ứng được yêu cầu về giá thành và chất lượng cho người dân Việt nam, đặc biệt người dân có thu nhập thấp ở những vùng sâu, vùng xa. Với những kết quả đạt được hai loại vật liệu phủ HAp trên nền hai hợp kim cần được thử nghiệm trên động vật sau đó thử nghiệm lâm sàng trên người sau đó sẽ được chuyển giao cho các cơ sở sản xuất dụng cụ y tế để đưa sản phẩm vào thực tiễn.

Một số hình ảnh của đề tài:

sem1

Ảnh SEM của CoNiCrMo trước và sau 21 ngày ngâm trong dung dịch SBF

sem2

Ảnh SEM của HAp/CoNiCrMo trước và sau khi ngâm trong dung dịch SBF với thời gian khác nhau

sem3

Ảnh SEM của Ti6Al4V trước và sau 21 ngày ngâm trong dung dịch SBF

sem4

Ảnh SEM của HAp/Ti6Al4V trước và sau khi ngâm trong dung dịch SBF với thời gian khác nhau

Những đóng góp mới

-    Đã tổng hợp thành công màng HAp trên 2 nền vật liệu y sinh khác nhau, góp phần tìm ra các vật liệu y sinh chất lượng cao đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của con người.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố:
1. DinhThi Mai Thanh, Nguyen Thi Thom, Pham Thi Nam,Nguyen Thu Phuong, David Grossin, Ghislaine Bertrand, Christophe Drouet, Electrodeposition of  NaHAp coatings on CoNiCrMo alloys (NaHAp/CoNiCoMo) and its electrochemical behavior in simulates body fluid solution, Tạp chí Khoa học và công nghệ, tập 53, 4A, 122-136, 2015.
2. Thi Mai Thanh Dinh, Thi Thom Nguyen, Thi Nam Pham, Thu Phuong Nguyen, Thi Thu Trang Nguyen, Thai Hoang, David Grossin, Ghislaine Bertrand, Christophe Drouet, Electrodeposition of HAp coatings on Ti6Al4V alloy and its electrochemical behavior in simulated body fluid solution, Adv. Nat. Sci. Nanosci. Nanotechnol.7 (2016) 025008.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
(1)    Bộ báo cáo tổng hợp;

Kiến nghị

Ti?p t?c ???c h? tr? ?? phát tri?n h??ng nghiên c?u th? nghi?m v?t li?u invitro trong dung d?ch mô ph?ng d?ch c? th? ng??i, ti?n t?i th? nghi?m invivo trên ??ng v?t.